Sökning: "religionsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade ordet religionsundervisning.

 1. 1. Inkludering av elever i ett mångkulturellt klassrum inom religionsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Fia Kallertin; Sara Lundh; [2024]
  Nyckelord :Grundskolan; inkludering; lärande; multikulturell; mångfald; religionsundervisning; religiös undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att få syn på problematik som kan uppstå inom religionsundervisningen som resultat av ett multikulturellt klassrum med en religiös mångfald. Vi skriver detta arbete eftersom vi vill inspirera till att öka inkluderingen av alla elever genom att synliggöra olika perspektiv och förhållningssätt som kan tillämpas i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Från tystnad till inkludering : En kvalitativ intervjustudie som undersöker synliggörandet av HBTQI-perspektivet i religionsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Olivia Khoshaba; [2024]
  Nyckelord :HBTQI; religionsundervisning; religion; religionslärare; sexualitet; heteronormativitet; queerteori; normkritiskt pedagogik; performativitet;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how LGBTQI individuals have experienced the visibility of LGBTQI perspectives in religious education and how religious educators can integrate LGBTQI perspectives into teaching to ensure an inclusive learning environment for all students. To address the research questions, semi-structured interviews were chosen as the data collection method, followed by thematic analysis of the collected material. LÄS MER

 3. 3. Finns det skillnader på religionsundervisning i det mångkulturella och monokulturella klassrummet? : Ett normkritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Fride Nilsson; Samuel Folkesson; [2024]
  Nyckelord :inkludering; likvärdig utbildning; monokulturell; mångkulturalitet; normer; normkritiskt; värderingsfri;

  Sammanfattning : Dagens klassrum blir mer och mer mångkulturella, vilket betyder att vi som blivandelärare måste skapa kunskap om hur religionsundervisning kan bedrivas på ettinkluderande och värderingsfritt sätt. Syftet med texten är att genom kvalitativaintervjuer synliggöra de eventuella normer och skillnader som finns i det mångkulturellaoch det monokulturella klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Viljan att veta elevers etiska värderingar : Etikämnet inom religionskunskapen ur ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johan Lindquist; [2024]
  Nyckelord :Etik; moral; religionskunskap; Foucault; makt; elev; idealelev; mångkultur; skola;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från min långvariga och stora tilltro till etik och etikämnet inom skolans religionsundervisning. Jag har länge målat upp en romantisk bild av etik som lösning på de flesta, av mig, upplevda problemen i skolan och samhället. LÄS MER

 5. 5. Lärares komplexa religionsundervisning : En kvalitativ studie om lärares syn på hur de förhåller sig till religionsundervisningen utifrån ett icke konfessionellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Karl Lindblad; Rodi Tekes; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER