Sökning: "religon"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet religon.

 1. 1. Läroböcker i religionskunskap för grundskolans senare år – ur ett genusperspektiv - En undersökning av hur kvinnor framställs i judendom, kristendom och islam.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Hesho Salih; [2016]
  Nyckelord :Läromedel; religon; religionsdidaktik; judendom; islam; kristendom; genus;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur framställningen av kvinnor är konstruerad i två nyproducerade stadie-läroböcker i religionskunskap för årskurs 7-9. Syftet är även att undersöka vilka värderingar och normer som kommer till uttryck genom de texter och bilder som finns i läroböckerna samt hur dessa värderingar och normer ser ut i förhållande till Lgr 11. LÄS MER

 2. 2. Kartor i religionskunskapsläromedel : En studie om kartans plats och betydelse i ett urval av religionskunskapsläroböcker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kajsa Svensson; [2016]
  Nyckelord :Kartor; SO; mänskliga minnet; semiotk; läroböcker; ämnesövergripande;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to clarify the use of maps in a selection of religious textbooks and to compare this with the use of maps in historical textbooks which is done by applying a quantitative method. In the religious textbooks the maps that shows religions expanse will be analysed by applying a qualitative semiotic analysis. LÄS MER

 3. 3. Religösa dilemman i idrottsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Elin Larsson; [2013]
  Nyckelord :Begränsningar; idrottsundervisning; integritet; måluppfyllelse; religon;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att undersöka hur lärare upplever, arbetar och ser på religiösa dilemman som kan uppstå i samband med idrottsundervisningen. För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ intervjuundersökning med sex lärare gjorts. LÄS MER