Sökning: "remedial teacher"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden remedial teacher.

 1. 1. Samverkan, en magisk uppkomst? : En studie kring skolkuratorers och lärares upplevelser av samverkan och förutsättningar för samverkan inom skolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Rakel Bylund; Sara Löfstrand; [2019]
  Nyckelord :Cooperation; Interprofessional; School counselor; School social work; Teacher; elevhälsa; lärare; samverkan; skolkurator; tvärprofessionell;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka och beskriva hur skolkuratorer respektive lärare upplever samverkan mellan deras professioner, vilka förutsättningar som ges till denna samverkan utifrån arbetssituation, arbetsgivare och yrkesutbildning samt hur detta skulle kunna utvecklas. Studiens empiri utgörs av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra skolkuratorer och två grundskollärare. LÄS MER

 2. 2. ”Jag har väldigt höga krav på speciallärare” Den nya speciallärarens uppdrag, så uppfattas det av rektorer, specialpedagoger och lärare.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Helena Norgren; Kristina Olsson; [2018]
  Nyckelord :special education teacher; remedial teacher; inclusion; special educational support; perspectives of special need education;

  Sammanfattning : The new special education teacher degree program was launched in Sweden in 2008. The term new was used since the content was new, but the name stayed the same. Knowledge about the new content, based on the regulations of degree, would have contributed to make the different skills of special education teachers visible. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogens förmåga att sätta tankar i rörelse - en outnyttjad resurs i det kollegiala lärandet

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Eva Marie Åhrling-Nykvist; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagog; förstelärare; rektors pedagogiska ledarskap; kollegialt lärande; praktisk kunskap; fronesis;

  Sammanfattning : Abstract The ability of the Special Needs Teacher to put thoughts in motion – an unused resource in the collegiate learning The work takes the form of a scientific essay from a phenomenological hermeneutical perspective. Based on my research questions – “How do headmasters view the role of the Special Needs Teachers (SNT) in relation to Lead Teachers (LT) when it comes to school development and collegial learning?”, “What has shaped their views?” and “What are the consequences of this in regards to how the school handles students who do not achieve the goals?” – I have tried to create a trialogue between the empirical results of some qualitative research interviews with high school principals, texts I've read within this field as well as my own experiences and reflections. LÄS MER

 4. 4. "Du är ju inte din dyslexi" : Anpassningar och strategier som används i läs- och skrivundervisningen för elever med dyslexi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Lindman; [2017]
  Nyckelord :Dyslexia; reading and writing disabilities; reading and writing lessons; adjustments; Dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; läs- och skrivundervisning; anpassningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om vilka anpassningar och strategier specialpedagoger och speciallärare använder i undervisningssammanhang för att diskutera hur klasslärare kan stödja läs- och skrivutvecklingen för elever med dyslexi. Med studien söker jag svar på hur arbetet kring elever med dyslexi ser ut samt vilken hjälp och vilket stöd lärare kan få från specialpedagog eller speciallärare. LÄS MER

 5. 5. Hur inkluderas särskoleelever i grundskolan? : En intervjustudie om några klasslärares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Susanne Strömlund; [2016]
  Nyckelord :Inclusion Integrated student Intellectual disability Classroom teaching; Inkludering Integrerad elev Utvecklingsstörning Klassrumsundervisning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe school teachers` experience that in their mainstream class teach students received in compulsory school for students with intellectual disability. How do teachers work so the students with intellectual disability became included in the class? To get answers to my purpose, I have used the following research questions: How is the experience of working with didactic, social and spatial inclusion described? What appears as challenges for including processes with integrated students?I have performed qualitative interviews with five primary school teachers. LÄS MER