Sökning: "remote work"

Visar resultat 1 - 5 av 585 uppsatser innehållade orden remote work.

 1. 1. En rättsdogmatisk studie om arbetsmiljöansvar vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecca Hylander; [2022]
  Nyckelord :Key words: remote work; employer; employee; working environment; working from home; legislation; labor law. Nyckelord: Hemarbete; distansarbete; arbete hemifrån; kollektivavtal; arbetsmiljölagen; Arbetsmiljöverket; arbetstagare; arbetsgivare; samverkan.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Working from home is usually seen as something new and modern but it has been a part of society for hundreds of years. The purpose of this essay is to investigate if the regulations regarding the working environment are affected when an employee is working from home compared to the regular workplace. LÄS MER

 2. 2. Intensiv psykodynamisk korttidsterapi - terapeuters upplevelser av digitalt arbete

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ana Latorre; Victor Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :intensive short-term dynamic psychotherapy ISTDP ; psychodynamic therapy; video conference psychotherapy; therapist experience; intensive short-term dynamic psychotherapy ISTDP ; psykodynamisk terapi; digital psykoterapi; terapeuters upplevelser;

  Sammanfattning : ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) är en psykodynamisk behandling som intervenerar på ångest och försvar. Metoden innebär aktivering av starka känslomässiga processer hos patienten varför det är relevant att undersöka om detta kan uppnås i terapier som sker på distans - en särskilt relevant fråga i samband med covid-19-pandemin. LÄS MER

 3. 3. “Det var en prestation i dagens nu. Det får man tycka!” : en jämförande studie av skogsarbetarkockornas arbete i två olika delar av Norrland

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Olivia Forssén; Emma Stridsman; [2022]
  Nyckelord :skogshistoria; kocka; kvinnor i skogsbruk; Norrland; Norrbotten; Tornedalen; Västernorrland; Jämtland;

  Sammanfattning : During the 1930’s, it was common for female forestry cooks to start cook and clean in the remote logging cabins. The forestry cooks improved the standard for the forest workers when they cooked healthy food and cleaned. LÄS MER

 4. 4. From Boomers To Zoomers: Examining Generational Sensemaking Of New Media At Work Introduced During COVID-19

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mabel Lee; [2021-12-08]
  Nyckelord :COVID-19; Generations; Multigenerational workforce; New media at work; Sensemaking;

  Sammanfattning : COVID-19 has triggered rapid digitalization in organizations worldwide. New media at worktools were introduced as companies quickly shifted to remote work. Baby Boomer,Generation-X, Millennial and Generation-Z employees had to use new media at work atshort notice. LÄS MER

 5. 5. Distansarbetets påverkan på ledarskap inom en kunskapsintensiv verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Bengtsson; Kevin Handegard Ghorbani; [2021-11-24]
  Nyckelord :remote leadership; virtual leadership; teleworking; communication; work responsibility;

  Sammanfattning : It is no secret that the amount of remote work, also known as teleworking, that is taking place within organisations all over the world is experiencing growth. Many organisations had already initiated the implementation of remote work and the process was accelerated beyond belief both due to technical progress and of course due to the ongoing pandemic. LÄS MER