Sökning: "renovering"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade ordet renovering.

 1. 1. Skarvning av stående panel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Emma Svensson; [2021-04-26]
  Nyckelord :wooden paneling; weatherboard; timber; claddning; building conservation; wood siding; träpanel; byggnadsvård; fasad; stående panel; renovering;

  Sammanfattning : This thesis examines and describes methods for splicing vertical wood siding when renovatingand repairing it. This is a common procedure, but it is not described to a great extent in Swedishliterature. The work process and tool choices are in focus. LÄS MER

 2. 2. Gentrifiering genom renovering : Vad avgör om hyresrätter renoveras i vissa områden och andra inte?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Linda Melander; [2021]
  Nyckelord :Hyresrätt; Gentrifiering; Renovering; Logitregression;

  Sammanfattning : Hyresrätt är en populär boendeform i Sverige där många hyresrätter stått inför renoveringsbehov. På senare år har kritik framförts mot stora renoveringar av hyresrätter, även så kallade renovräkningar eller lyxrenoveringar. LÄS MER

 3. 3. Towards Circular Economy : Technoeconomic assessment of second-life EV batteries for energy storage applications in public buildings

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maria Gris Trillo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the accelerated tendency of renewable energy penetration in the electricity grid, energy storage becomes a crucial asset for matching generation and demand. The growth of energy storage systems requires adequate new policies and regulatory frameworks. LÄS MER

 4. 4. "Men annars så är det ett ganska bra klassrum" : Sju lärares uppfattningar om den fysiska lärmiljön i klassrummet, en fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vilhelm Hellsten; Jenka Sandin Pinones; [2021]
  Nyckelord :Fenomenografi; fysisk lärmiljö; klassrummet; likheter; lärare; skillnader;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka lärares uppfattningar gällande den fysiska lärmiljön i klassrummet genom att försöka besvara studiens frågeställningar:  ·       Vilken innebörd har den fysiska lärmiljön i klassrummet för lärare?  ·       Vilken möjlighet har lärare att påverka den fysiska lärmiljön i klassrummet?  ·       Vad uppfattar lärarna som centralt i klassrummet? Studiens frågeställningar skulle besvaras med en fenomenologisk metodansats genom kvalitativa intervjuer. Genom bekvämlighetsurval fick sju lärare ta del av information gällande studien samt skriva under en samtyckesblankett innan de intervjuades enskilt via digitala videorum. LÄS MER

 5. 5. BOSTADSPOLITIK FÖR VEM? En kritisk analys av bostadspolitiska förändringar av hyresmarknadssystem i Göteborg och Amsterdam – från EU- till stadsnivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Norborg; [2020-05-18]
  Nyckelord :Bostadspolitik; EU policy; Sverige; Nederländerna; Amsterdam; Göteborg; ojämlikhet; gentrifiering; segregation; urban förnyelse; renovering; marknadisering; marknadshyra; hyreskontroll; social blandning; diskurs; legitimitet; subsidiaritet; Housing policy; EU policy; Sweden; Netherlands; Amsterdam; Gothenburg; inequality; gentrification; segregation; urban regeneration; renovation; marketization; market rent; rent regulation; social mixing; discourse; legitimacy; subsidiarity;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate EU policy on housing with focus on legitimacy and guidelines, and to connect EU policy with development on affordable rental housing in Gothenburg and Amsterdam. Both Sweden and the Netherlands changed national housing policies under EU influence during the last decade, which might have implications on available affordable rental housing and development of gentrification and segregation, which this thesis also aim to cast light on. LÄS MER