Sökning: "renoveringsåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet renoveringsåtgärder.

 1. 1. Analys av sedimentackumulation i våtmarker i Rååns avrinningsområde och undersökning av våtmarkernas renoveringsbehov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Louise Lumsén; [2021]
  Nyckelord :Constructed wetlands; sedimentation; maintenance needs; Anlagda våtmarker; sedimentation; renoveringsåtgärder;

  Sammanfattning : Inom Rååns avrinningsområde, som är beläget i kommunerna Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Bjuv, har anläggning av våtmarker pågått sedan 1990-talet. De anlagda våtmarkerna syftar till att minska näringsförlusterna från omkringliggande jordbruksmarker till vattendrag och gynna den biologiska mångfalden. LÄS MER

 2. 2. Energibesparande renoveringspotential - Renoveringspotentialen för det svenska flerbostadshusbeståndet uppskattad med maskininlärning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Viktor Karlsson; Kajsa Jörgensson; [2020]
  Nyckelord :Maskininlärning; renoveringsåtgärder; energibesparing; flerbostadshusbeståndet; RISE; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det Svenska flerbostadshusbeståndet från åren 1945-1975 är på väg att nå slutet på sin tekniska livslängd. Byggnaderna från denna tidsperiod är i stort behov av renovering samt energieffektiviserande åtgärder för att minska energianvändningen och möjliggöra fortsatt användning av byggnaderna i framtiden, samtidigt som ekonomiskt utsatta personer har råd att bo kvar i byggnaderna. LÄS MER

 3. 3. Utformning av självbedömningsverktyg för hållbarhetsinventering av förvaltningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Annika Held; Philip Johansson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; social hållbarhet; förvaltning; inventering; checklista; miljöcertifieringssystem; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The subject sustainability is taking a great amount of spotlight in most debates of modern society. This time the focus is on business models and marketing as well as the influences that sustainable certification systems have within the building sector. LÄS MER

 4. 4. Hyresregleringens inverkan på den privata småskaliga fastighetsförvaltningen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Hedberg; Linda Johansson; [2020]
  Nyckelord :Rent regulation; property management; rental housing; Hyresregleringar; fastighetsförvaltning; hyresfastigheter;

  Sammanfattning : I examensarbetet redogörs för huruvida dagens hyressättningssystem leder till lägre lönsamhet för fastighetsägare och således orsakar svårigheter med fastighetsförvaltningen. Uppsatsen fokuserar på de mindre privatägda fastighetsbolagens situation och behandlar fastigheter i det befintliga fastighetsbeståndet varför bruksvärdessystemet är det hyressättningssystem som kommer att belysas. LÄS MER

 5. 5. Energy performance of built heritage in the subarctic climate zone of northern Sweden : Applying existing standards and methodologies for improving energy efficiency of built heritage

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Petter Vilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Cultural heritage; cultural value assessment; energy improvement; energy performance; refurbishment measures; Energibesparing; energiprestanda; kulturarv; kulturvärdesbedömning; renoveringsåtgärder;

  Sammanfattning : In Sweden, as well as in Europe, buildings are estimated to consume 40 % of the total energyuse. Moreover, one third of the European building stock consists of buildings with some sort ofdistinguable cultural or historic significance, and it follows logically that a considerablepercentage of Sweden’s and Europe’s total energy is consumed by this category of buildings –historic buildings. LÄS MER