Sökning: "repertoar"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet repertoar.

 1. 1. När flerspråkigheten blir en resurs. En studie om användningen av translanguaging på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Linnéa Sandberg; [2019-06-18]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; flerspråkighet; translanguaging; kodväxling; översättning; språkintroduktionsprogrammet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker huruvida translanguaging förekommer på gymnasieskolans språkintroduktion, om den initieras av lärare eller elev samt hur eleverna ser på sina samlade språkliga resurser. Begreppet translanguaging är ett mångfacetterat begrepp som inbegriperflera språkliga praktiker och talar emot en enspråkig norm (Svensson, 2017:43f). LÄS MER

 2. 2. Hej Håkan! – en receptionsanalys av gymnasieelevers användning av litterära begrepp i en låttextanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Elin Sundin; [2019-02-05]
  Nyckelord :Literaturreception; lyrikanalys; repertoar; literary transferkompetens; litterära begrepp; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This paper examines the use of literary terminology in upper secondary school. The study consists of 13 students letters written to Håkan Hellström where they analyze the rock lyrics of his song “Din tid kommer”. The lyrics chosen contain a variety of metaphors, symbols, themes and messages. LÄS MER

 3. 3. Irländsk musik med rätt teknik : En studie i lärandet av irländsk traditionell musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Solveig Bömer-Schulte; [2019]
  Nyckelord :Irish traditional music; master-learning; socio-cultural perspective; bow; cultural tools; practice community; irländsk traditionell musik; mästarlära; sociokulturellt perspektiv; stråke; kulturella redskap; praxisgemenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att observera mitt lärande i studerande av irländsk musik. Studiens metod är att genom en mästare, lära repertoar som förmedlar stiltypiska drag. Som teoretisk utgångspunkt för studien har det sociokulturella perspektivet med fokus på mästarläran valts. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande undervisning i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Mufic; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Litteraturdidaktik; Svenskämnet; Svenskundervisning; Årskurs 6-9;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt fokuserades begreppet litteraturdidaktik med syftet att undersöka vilken svensk litteraturdidaktisk forskning med fokus på gymnasiet och grundskolan årskurs 6–9 fanns? Vidare undersöktes också vilka teman som kunde identifieras inom det litteraturdidaktiska forskningsfältet i de artiklar som inkluderades i kunskapsöversikten. Resultatet bestod av systematiskt insamlade källor bestående av vetenskapliga artiklar i sökningar som gjorts i Linköpings universitets sökverktyg UniSearch samt i SwePub. LÄS MER

 5. 5. Blir eleverna problemlösare? : En läromedelsanalys om hur läroböckerna möjliggör utveckling av problemlösningsförmågan i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Grandin; [2019]
  Nyckelord :Textbook; teaching material analysis; mathematics; problem-solving ability; problem tasks; Lärobok; läromedelsanalys; matematik; problemlösningsförmåga; problemuppgifter;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att matematiken i svenska skolan till övervägande del handlar om att räkna i läroboken samtidigt som det också påvisats att dessa i för låg utsträckning innehåller uppgifter som låter eleverna arbeta med problemlösning. Forskning menar att problemlösningsförmågan handlar om att ha en bred repertoar av strategier och en förståelse för hur dessa hänger samman och hur de kan användas. LÄS MER