Sökning: "repertoar"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet repertoar.

 1. 1. Att tillgängliggöra ett ämnesspråk inom NO- och teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Haglund; Sofia Halfvarson; [2020]
  Nyckelord :grundskola; inkludering; naturorientering; tillgängliggöra; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt utgår från frågeställningen "kan undervisning främja inkludering av alla elever genom att tillgängliggöra språket i det naturvetenskapliga klassrummet och hur?". Sökprocessen bestod av två delar. Den första delen utgjordes av identifiering av lämpliga sökord samt utveckling av en sökteknik. LÄS MER

 2. 2. Katalogisering i Libris XL : En studie om katalogisatörers praktik, kunskap och lärande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Lindström Rova; [2020]
  Nyckelord :katalogisering; Libris XL; katalogiseringsteori; repertoar; lärandegemenskap;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate catalogers’ practice, knowledge and learning, and if and how previous experience makes a difference and also investigate the need for knowledge in underlying conceptual models. The National Library of Sweden (KB) has developed the new system Libris XL which is based on a new user interface, new conceptual models and the use of linked data. LÄS MER

 3. 3. Kommer du på lektionen? : lärares syn på och hantering av elevers frånvaro i idrottsämnet

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Micael Widerdal; Joel Lundin; [2020]
  Nyckelord :närvaro; frånvaro; deltagande; motivation; skolmiljö; läraruppdrag;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet är att identifiera och analysera idrottslärares syn på och hantering av elevers frånvaro i idrottsämnet samt begripliggöra motiven till deras syn. Studien ämnar besvara följande forskningsfrågor: Hur beskriver idrottslärare vad som är viktigt och meningsfullt vid undervisningen i idrottsämnet? Vilka orsaker framträder när idrottslärare talar om elevers frånvaro och hur kan dessa begripliggöras? Vilken repertoar av strategier framträder när idrottslärare talar om hantering av frånvaro från undervisningen i idrottsämnet? Metod Studien använder sig av en kvalitativ ansats för att frambringa så djup insikt som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Språk som resurs i klassrummet : Nyanlända elevers språkliga resurser vid undervisning av ämnesrelaterad svenska i ämnena matematik och samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Tobias Lööw; [2020]
  Nyckelord :svenska med didaktisk inriktning; ämnesrelaterad svenska; gymnasieskola; språkintroduktion; matematik; samhällskunskap; flerspråkiga elever; nyanlända elever; flerspråkighet som resurs;

  Sammanfattning : Föreliggande studie skrevs inom ett pågående forskningsprojekt på Linnéuniversitet i Växjö med titeln Nyanlända elever i gymnasieskolan – en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering. Projektledar, och handledare för denna uppsats, var professor Päivi Juvonen. LÄS MER

 5. 5. Translanguaging- ursprung och användning : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Van Der Putten; Olivia Arvén; Jonna Bergman; [2020]
  Nyckelord :translanguaging; cross languaging; multilingual students; code-switching; Translanguaging; transspråkande; korsspråkande; flerspråkiga elever och kodväxling;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie har begreppet translanguaging undersökts. Translanguaging i skolan innebär i korthet att ge flerspråkiga elever möjlighet att använda alla sina språk som resurs i lärandet. Studiens syfte är att undersöka vilka teorier begreppet bygger på och i vilken eller vilka kontexter det har använts. LÄS MER