Sökning: "replicability"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet replicability.

 1. 1. “En talare åt gången” - En kvantitativ undersökning av hur manliga och kvinnliga politiker avbryts i 2010-talets slutdebatter i Sveriges Television

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alex Kennegård; Emelie Skoog; Ida Palm Ekspong; [2022-02-24]
  Nyckelord :Public service; final debate; gender equality; party leader; female politicians; male politicians; interruption; conversational analysis;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the essay is to investigate whether female and male party leaders are being interrupted equally, during the 2010s final debates in Sveriges Television (SVT). This, due to Public Service’s requirements of conducting equal programme activities, where interruptions are used as a measurement of equality. LÄS MER

 2. 2. Vilka likheter och skillnader finns mellan svenska och internationella skogsbruksföretags hållbarhetsrapportering? : En kvantitativ innehållsanalys av 17 skogsbruksföretags hållbarhetsrapportering utifrån GRIs miljömässiga indikatorer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Enes Mamudi; Hannes König; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability report; GRI; Forestry; Forestry industry; Institutional theory; Quantitative content analysis.; Hållbarhet; Hållbarhetsrapport; GRI; Skogsbruk; Skogsbruksindustrin; Institutionell teori; Kvantiativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Titel: Vilka likheter och skillnader finns mellan svenska och internationella skogsbruksföretags hållbarhetsrapportering? En kvantitativ innehållsanalys av 17 skogsbruksföretags hållbarhetsrapportering utifrån GRIs miljömässiga indikatorer. Nivå: C-uppsats 15hp inom Civilekonomprogrammet Författare: Enes Mamudi & Hannes König Handledare: Cristoffer Lokatt Examinator: Pia Nylinder Datum: 28/03-2022 - 05/06-2022    Syfte: Tidigare studier har visat att hur företag hållbarhetsrapporterar skiljer sig beroende på bransch och land (Holder-Webb, Cohen, Nath & Wood 2009; Tate, Ellram & Kirchoff 2010; Gamerschlag, Möller & Verbeeten 2010; Bouvain & Chen 2009). LÄS MER

 3. 3. Integration of Open Data in Disaggregate Transport Modelling : A Case Study of Uppsala

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Iqbal Surahman; Gustav Wegner; [2022]
  Nyckelord :Agent-based; Disaggregate Transport Model; Open Data; OpenStreetMap; OSM; GTFS; Agentbaserad; Disaggregerad Transportmodell; OpenData; OpenStreetMap; OSM; GTFS;

  Sammanfattning : Transport models are key in predicting travel behaviour and planning transport systems. Transport models can be either aggregated or disaggregated. Disaggregation means that travel behaviour is represented on an individual level, which can be beneficial because it offers a higher detail level and reduces aggregation bias. LÄS MER

 4. 4. Ett förslag på hur hållbarhetsarbete kan implementeras i byggprojekt : En fallstudie med perspektiv från ett entreprenadföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Madeleine Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability work; Communication; Right conditions; Construction production; Staff; Action plan; Hållbarhetsarbete; Kommunikation; Goda förutsättningar; Produktion; Stab; Handlingsplan;

  Sammanfattning : Sveriges regering har beslutat att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta beslut innebär att alla branscher i Sverige bör ställa om och börja arbeta mer aktivt för att nå det uppsatta målet. Inom byggsektorn har initiativet ”Färdplan 2045” startats för att uppnå nettonollutsläpp. LÄS MER

 5. 5. A Performance Analysis of Intrusion Detection with Snort and Security Information Management

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Christian Thorarensen; [2021]
  Nyckelord :Snort; Snort 3; PulledPork; IDS; Open Distro for Elasticsearch; ODFE; SIM; SIEM; ET Open; D-ITG;

  Sammanfattning : Network intrusion detection systems (NIDSs) are a major component in cybersecurity and can be implemented with open-source software. Active communities and researchers continue to improve projects and rulesets used for detecting threats to keep up with the rapid development of the internet. LÄS MER