Sökning: "report of concern Samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden report of concern Samverkan.

 1. 1. Barnets bästa eller organisationens bästa? : En kvalitativ studie om uppföljningen av elever efter en orosanmälan.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Laura Hoxhaj; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; discretion; best interest of the child; follow-up; report of concern Samverkan; handlingsutrymme; barnets bästa; uppföljning; orosanmälan; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate school counselor’s reasoning’s about collaborations with social services regarding children who have been subjects to a report of concern from their schools. Children’s needs for support and help from the school is not limited to merely before a report of concern is made but also after. LÄS MER

 2. 2. Men varför gjorde du inget? : En vetenskaplig essä om orosanmälningar kopplat till barns rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Zetterman; [2020]
  Nyckelord :Obligation to report; UN Convention on the rights of the Child; report of concern; Childrens rights; cooperation; preschool; Social services.; Anmälningsplikt; barnkonventionen; orosanmälan; barns rätt; samverkan; förskola; socialtjänst.;

  Sammanfattning : The dilemma is a self-perceived experience of a child who does not have his needs respected and met. This puts me as an educator to be put in situations where I need to analyze the event and the needs of everyone involved from different perspectives. LÄS MER

 3. 3. Omständigheter som påverkar ambulanspersonal att göra orosanmälan när barn far illa : En mixad studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Barnmisshandel; Orosanmälan; Socialtjänsten; Anmälningsplikt;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Ambulanspersonal måste hantera patienter i alla åldrar och i alla tänkbara miljöer. Sverige var första land i världen med att förbjuda alla former av barnaga och all sjukvårdspersonal är anmälningsskyldiga när ett barn misstänkts fara illa. LÄS MER

 4. 4. Orosanmälningar i förskolan : En intervjustudie om förskolepersonals perspektiv på orosanmälningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Anna Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; Notification of concern; Preschool; Social services; Vulnerable children; Förskola; Orosanmälan; Socialtjänst; Samverkan; Utsatta barn;

  Sammanfattning : Titel: Orosanmälningar i förskolan - En intervjustudie om förskolepersonals perspektiv på orosanmälningar Författare: Anna Sjöström   Tidigare forskning visar att det råder en stor brist på orosanmälningar till socialtjänsten, speciellt från de professionella som arbetar med barn. I den här studien har kvalitativa intervjuer utförts med personal inom förskolan, detta för att ta del av deras subjektiva bild av utsatta barn och anmälningsplikten. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan socialtjänst och friskola : en intervjustudie med skolpersonal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Christina Sandqvist; Aireen Vainio; [2016]
  Nyckelord :collaboration; consensus; private school; organizational structure; leadership; samverkan; samsyn; friskola; organisationsstruktur; ledarskap;

  Sammanfattning : It is legislated that social services and schools should collaborate on issues concerning children in distress or at risk of being abused.  The purpose of this study was to from the perspectives of school personnel in private schools investigate the collaboration between these elementary private schools and social services and to highlight suggestions for improvement. LÄS MER