Sökning: "representativ demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden representativ demokrati.

 1. 1. Efter kommunens tillstyrkan – en fallstudie om efterprocessen vid kommunal vindkraftsetablering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Rebecka Berg; [2020-09-09]
  Nyckelord :efterprocess; representation; representativ demokrati; vindkraftsetablering; beslutsfattare; motstånd;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att öka den empiriska kunskapen om hur beslutsfattare hanterar efterprocessen till svåra beslut och därigenom bidra till diskussionen om den representativa demokratins förmåga att hantera svåra beslut. Studien fokuserar på hur beslutsfattare hanterar, reflekterar och resonerar kring ett vindkraftsprojekt, som i uppsatsen används som ett typfall för ett svårt beslut. LÄS MER

 2. 2. Tjänstemännens offentliga etos i skolans värld: En kvalitativ studie om rektorers förhållande till huvudmannen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Maximilian Eriksson; Leo Lundblad Stene; [2020]
  Nyckelord :Demokratins väktare; Grounded Theory; högre tjänstemän; legitimitet; offentlig förvaltning; offentligt etos; rektor; representativ demokrati; slöjförbud Skurup; tjänstemannaideal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The relationship between politicians and public servants constitutes a key area of interest within the study of public policy. Earlier theories considering how to interpret public servants' role in public administration are predominantly applicable to public servants working closely with citizens. LÄS MER

 3. 3. Deltagardemokratins påverkan på det regionala beslutsfattandet - En fallstudie av Region Skånes arbete med medborgardialog

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Carlström; [2020]
  Nyckelord :medborgardialog; deltagardemokrati; representativ demokrati; beslutsfattande; Region Skåne; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is no given answer to the question how participatory democracy activities affects the representative democracy. However, in an attempt to answer the question, this thesis use theories about democracy, influence of participatory activities and the roles of politicians in order to examine how citizen dialogues affects the decision making of politicians in Region Skåne (Sweden). LÄS MER

 4. 4. Transitional Justice - Setting Aside Rule of Law in Order to Reach the Rule of Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Nordbring; [2019]
  Nyckelord :jurisprudence; public international law; legal history; law; criminal law; transitional justice; the rule of law; access to justice; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Transitional justice is a term and concept which describes how countries deal with large-scale human rights abuses through different judicial and non-judicial measures in order to achieve reconciliation and hold perpetrators accountable. Transitional justice as a concept was born out of practice as a response to how countries in the 1980–1990s dealt with large-scale abuses committed by the earlier regime in the countries’ transition from authoritarian rule towards becoming a democracy. LÄS MER

 5. 5. Ett sätt att tänka om demokrati : Spänningsförhållandet mellan demokratisk socialisation och kritiskt tänkande i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ola Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Kritiskt tänkande; demokrati; läroböcker; Mouffe; diskursanalys; diskursteori; agonism;

  Sammanfattning : Undervisningen i gymnasieskolan har ett mål att förmedla kunskaper och värden som samhället vilar på, samtidigt ska eleverna utrustas med ett kritiskt tänkande för att kunna granska påståenden och förhållanden. Detta kan ses som ett dubbelt uppdrag i skolan och denna uppsats syftar till att belysa hur läroböcker i samhällskunskap, som riktar sig mot yrkesförberedande respektive studieförberedande elever, hanterar det dubbla uppdraget i framställningen av demokrati och medborgarskap. LÄS MER