Sökning: "residualsymtom"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet residualsymtom.

  1. 1. Finns ett samband mellan kvarstående insomni efter avslutad KBT-behandling för depression och återfall vid uppföljningsmätningen?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Anna Warensjö; [2015]
    Nyckelord :Depression; Insomni; KBT; residualsymtom; återfall; Patient Health Questionnaire PHQ-9 ; Insomnia Severity Index ISI ;

    Sammanfattning : Personer som drabbats av depression återfaller/återinsjuknar ofta en eller flera gånger i livet. Forskning har visat att b la demografiska faktorer, residualsymtom och insomni är prediktorer för återfall. LÄS MER