Sökning: "resistansstege"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet resistansstege.

  1. 1. Implementering av ett parameteriserbart aktivt vågfilter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

    Författare :Helena Gustafsson; [2003]
    Nyckelord :Electronics; aktivt vågfilter; digital potentiometer; resistansstege; Cauer; parameteriserbar; ASIC; Elektronik;

    Sammanfattning : Detta examensarbete gick ut på att försöka hitta ett sätt att mäta kompo nentkänslighet hos parameteriserbara aktiva vågfilter. Två olika ansatser har gjorts, men bara ett försök har avslutats. Det första försöket behandlar möjligheten att realisera ett vågfilter med hjälp av standardkomponenter i en kretskortslösning. LÄS MER