Sökning: "resistograph"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet resistograph.

  1. 1. Minskad årsringsbredd hos gran (Picea abies) : - en vitalitetsförlust efterföljande en torkperiod

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

    Författare :Johan Blomquist; [2020]
    Nyckelord :Spruce; drought; resistograph; spruce bark beetle; year ring width; Gran; torkstress; resistograf; granbarkborre; årsringsbredd;

    Sammanfattning : Effekten av torka på gran kan var stor. Sommaren 2018 var en av de torraste och varmaste somrarna på länge. En sådan period påverkar ofta granars vitalitet negativt och kan leda till en ökad risk för angrepp av granbarkborre. LÄS MER