Sökning: "respiratoriska komplikationer"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden respiratoriska komplikationer.

 1. 1. Postoperativt vårdförlopp hos patienter med misstänkt OSAS

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Joel Thunberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Prevalensen för obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) uppskattas till 2–4% hos befolkningen och majoriteten av dessa tros vara odiagnostiserade och således också obehandlade. Patienter med OSAS har ökad risk för postoperativa komplikationer och till följd av detta screenas patienter preoperativt via frågeformuläret STOP-Bang. LÄS MER

 2. 2. Risk för postoperativ desaturation vid obstruktiv sömnapné

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Hammarlund; Anna Svensson; [2016]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstruktiv sömnapné är ett dolt problem som två till fyra procent av befolkningen lider av. Detta kan leda till perioperativa respiratoriska- och cirkulatoriska komplikationer. Den vanligaste postoperativa komplikationen är desaturation. LÄS MER

 3. 3. Atelektasförebyggande strategier Anestesisjuksköterskans perioperativa riskbedömning och hantering i förhållande till den överviktiga patienten

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Bennour; Hanna Scherwin; [2015-08-04]
  Nyckelord :Atelektaser; övervikt; generell anestesi; PEEP; positionering; preoxygenering; lungrekrytering; atelectatis; overweight; general anesthesia; positioning; preoxygenation; lung recruitment manouver;

  Sammanfattning : Vid sövning uppstår atelektaser hos 90% av alla patienter. Atelektaser kan leda till respiratoriska komplikationer. Ökad kroppsvikt har visat sig ha ett samband med större atelektasiska områden. LÄS MER

 4. 4. Långvarig ventialtorvård hos patienter med hög ryggmärgsskada- tid för urträning och bakslag i form av returer till intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Peter Wiking; [2015-01-15]
  Nyckelord :Urträning från ventilator; ryggmärgsskador; tvärprofessionellt arbete; ; respiratoriska komplikationer; Ventilator weaning; Spinal cord injuries; Airway Management; Interprofessional relations; Respiration disorders;

  Sammanfattning : Background: Patients with cervical spinal cord injuries are often dependent on a mechanical ventilator due to the damage on the innervation to breathing musculature. During rehabilitation they have to be trained to regain own breathing. This unweaning process may give respiratory complications, which are main causes to morbidity and death. LÄS MER

 5. 5. Anestesi och intensivvårdssjuksköterskans hantering av mekanisk ventilation : - en litteraturstudie om minskning av atelektasbildning och förebyggande av komplikationer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Söderman; Kadidia Arnland; [2013]
  Nyckelord :Atelektaser; generell anestesi; mekanisk ventilation; postoperativa pulmonella komplikationer.;

  Sammanfattning : Background Atelectasis is a commun respiratory complication related to general anesthesia and may contribute to pneumonia and acute respiratory failure. Atelectasis apear within 10 minutes after anesthetization and occur in 90% or more anesthezied patients regardless of age and gender. LÄS MER