Sökning: "responsible investments"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden responsible investments.

 1. 1. Från Ord till Handling - En kvalitativ fallstudie om hur ett fondbolag arbetar för att påverka bolag att utveckla hållbarhet i sina affärsmodeller

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Marcus Runström; Gustav Henningsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Investing; Shareholder Engagement; Screening; Exit and Voice; Agency Theory;

  Sammanfattning : During the previous decades, the methods that socially responsible fund managers apply have progressed. From focusing solely on screening, fund managers have in recent years adopted engagement strategies to influence their portfolio companies to invest and engage in sustainable behavior. LÄS MER

 2. 2. The Game of Success : Educational Strategies among Greek middle class parents in the education market of parapaedia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Dimitra Pappa; [2020]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; strategies; private investments; middle class parents; Greece;

  Sammanfattning : The selection process in tertiary education in Greece is characterized by a competitive and grade-oriented system that lays the foundations for the extensive use of private educational services. Family inclination towards private expenditure in education raises arguments for the conversion of public education into a private commodity. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsfulla investeringar : Incitament till urvalsprocessen vid komponering av hållbara fonder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexander Sörensson; Mikael Toresten; [2020]
  Nyckelord :Socially Responsible Investments SRI ; Sustainable funds; Incentives; Socially Responsible Investments SRI ; hållbara fonder; incitament;

  Sammanfattning : En global trend inom finansbranschen har varit ett ökat intresse för hållbara och ansvarsfulla investeringar från både privata investerare som vid fondbolagens komponering av fonder. I Sverige sparar majoriteten av befolkningen i fonder och en markant tillväxt bland hållbara fonder har skett. LÄS MER

 4. 4. Risk Modeling of Sustainable Mutual Funds Using GARCH Time Series

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Erik Malmgren; Annie Zhang; [2020]
  Nyckelord :GARCH; ARMA-GARCH; Risk Modeling; Time Series; Volatility; Value at Risk; Sustainable Investments; SRI; ESG; Mutual Funds; Morningstar; GARCH; ARMA-GARCH; Riskmodellering; Tidsserie; Volatilitet; Value at risk; Hållbara investeringar; SRI; ESG; Fonder; Morningstar;

  Sammanfattning : The demand for sustainable investments has seen an increase in recent years. There is considerable literature covering backtesting of the performance and risk of socially responsible investments (SRI) compared to conventional investments. LÄS MER

 5. 5. ESG-betygs inverkan på riskjusterad avkastning : En granskning av finansiella bolag i norden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Antti Åman; Toni Åman; [2020]
  Nyckelord :ESG; Carhart four-factor model; efficient market hypothesis; CSR; sustainable investing; ESG; Carharts fyrfaktormodell; effektiva marknadshypotesen; CSR; hållbart investerande;

  Sammanfattning : Syfte: Företagens påverkan på samhället kopplat till ansvarsfulla investeringar är inget nytt. De senaste årens ökade kapitalflöden från en bred samling investerare mot hållbara investeringar leder fram till den här studiens syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en uppdelning av nordiska finansiella bolag i portföljer utifrån ESG-betyg undersöka om ESG-betyget påverkar den riskjusterade avkastningen i de olika portföljerna. LÄS MER