Sökning: "restoration"

Visar resultat 1 - 5 av 621 uppsatser innehållade ordet restoration.

 1. 1. Ekoparkernas inverkan på långhornskalbaggar (Cerambycidae) : artrikedom, abundans och artsamhällen i jämförelse med kommersiellt brukad skogsmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elias Skogqvist; Emil Andersson; [2022]
  Nyckelord :naturvård; aktiv restaurering; död ved; substrat; rödlista; unika arter;

  Sammanfattning : Several dead wood-dependent beetles need substrates which to great extent have been disfavored by intense forestry. Active and continuous restoration in Ecoparks may offer an option with intention to improve the habitation conditions. LÄS MER

 2. 2. How does previous experience affect preference in an environment for outdoor recreation? : using the PSD model to identify environments for different outdoor recreation needs

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Sanna Almqvist; [2022]
  Nyckelord :outdoor recreation; experience; preference; perceived sensory dimensions; affordances; restoration;

  Sammanfattning : This study investigates how previous experience affect preference of environments for outdoor recreation. The Perceived Sensory Dimensions model was used to categorise perceived qualities at preferred places. A survey with 10 questions was sent out in social media and in a newsletter to all members of the Swedish Outdoor Association. LÄS MER

 3. 3. Borta bra men hemma sämst - Unga vuxnas användande och upplevelse av gröna miljöer i Malmö under Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Louise Thornander; [2022]
  Nyckelord :urban green space; Covid-19; mental health; young adults; urban planning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Following the Covid-19 pandemic, comprising measures on social restrictions and selfisolation, a decline in mental health was reported internationally. Moreover, an increase in urban green space visits was observed globally, reviving a discussion on the health benefits of nature. LÄS MER

 4. 4. Hur har häckande våtmarksfåglar svarat på restaureringar utförda i Kvismarens naturreservat, Närke?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Magnus Persson; [2022]
  Nyckelord :Wetlands; wetland restorations; wetland birds; waterbirds; Lake Kvismaren; Våtmarker; restaureringar; våtmarksfåglar; Kvismaren;

  Sammanfattning : Näringsrika våtmarker i odlingslandskapet tenderar med tiden att växa igen vilket innebär förlust av biologisk mångfald. Att bekämpa igenväxning och föryngra den ekologiska successionen genom våtmarksrestaurering är ett sätt att få tillbaka fågellivet i våtmarker. LÄS MER

 5. 5. Älgbete i restaureringsbränning : älgens respons på brand

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Albin Björnudd; Svante Brus; [2022]
  Nyckelord :älg; viltbete; naturvårdsbränning; tall; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : The moose is an important resource for Sweden but causes problems for forestry. Moose browsing damages annually cost forestry large amounts of money which makes it a hot topic of discussion. LÄS MER