Sökning: "resultat och utvecklingssamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden resultat och utvecklingssamtal.

 1. 1. Försvarsmaktens personaltjänst i svallvågor : En studie med bäring på medarbetarsamtalet i marinen

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Patrik Lindgren; Carl Lönnqvist; [2019]
  Nyckelord :staff appraisals; executives; HR-management; bureaucracy; organisational theory; medarbetarsamtal; utvecklingssamtal; chef; Försvarsmakten; byråkrati; organisationsteori;

  Sammanfattning : I svallvågorna efter det senaste decenniets omstruktureringar och omorganisationer har ansvaret för stora delar av innehållet i personaltjänsten inom Försvarsmakten transformerats. Detta är utgångspunkten för vår induktiva studie genom intervjuer av chefer i marinen, deras erfarenheter och förutsättningar i att kunna effektuera medarbetarsamtalets resultat i form av utvecklingsplaner. LÄS MER

 2. 2. Elevledda utvecklingssamtal : Elevers upplevelser av elevledda utvecklingssamtal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Annika Johansson; Linda Landén; [2017]
  Nyckelord :elevledda utvecklingssamtal; utvecklingssamtal; elevinflytande; återkoppling;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur elever upplever elevledda utvecklingssamtal, utifrån följande frågeställningar: - Hur beskriver elever elevledda utvecklingssamtal? - Vad är syftet med elevledda utvecklingssamtal enligt elever? - Hur upplevs elevledda utvecklingssamtal av elever? För att få svar på dessa frågor genomfördes intervjuer med 20 elever i årskurs 4-9, på fyra olika skolor, som arbetar med elevledda utvecklingssamtal. Eleverna är i huvudsak positiva i sin uppfattning om elevledda utvecklingssamtal. LÄS MER

 3. 3. Fem irakiska föräldrars uppfattningar av den svenska förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Ibtisam Al-musawi; [2017]
  Nyckelord :Förskola; irakiska föräldrar; interkulturell förskola; samverkan; omsorg;

  Sammanfattning : Studien beskriver fem föräldrars uppfattningar om den svenska förskolan. Jag har använt mig av en fenomenografisk metodansats och samlat data genom semistrukturerade intervjuer. Alla intervjupersoner var kvinnor (mammor). LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk utvecklingstid i förskolan : En fenomenografisk studie om förskolechefers och förskollärares uppfattningar av pedagogisk utvecklingstid i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Loqvist; [2017]
  Nyckelord :pedagogisk utvecklingstid; förskolechefer; förskollärare; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskolechefer och förskollärare uppfattar den pedagogiska utvecklingstiden samt vilka uppfattningar de har gällande dess betydelse för verksamheten. Den fenomenografiska metodansatsen användes som inspiration för att undersöka respondenternas uppfattningar. LÄS MER

 5. 5. Några grundsärskoleelevers uppfattningar om sitt inflytande i skolan : En kvalitativ studie baserad på fokusgruppintervjuer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Noord; [2017]
  Nyckelord :political participation; decision-making; influence; special school; intellectual disability; inflytande; politisk delaktighet; grundsärskola; intellektuell funktionsnedsättning; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar några elever inskrivna i grundsärskolans senare del har om sitt inflytande i skolan. Det empiriska materialet samlades in genom två fokusgruppintervjuer där sammanlagt fyra elever deltog. LÄS MER