Sökning: "resultatorienterad"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet resultatorienterad.

 1. 1. Kunskapssynen i styrdokumenten -Utveckling i styrdokumenten över tid, Lgr 69 till Lgr 11

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Borgström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att med utgångspunkt utifrån Lgr 69 och Lgr 11 undersöka de samhällsorienterade ämnenas utveckling i styrdokumenten över tid. Undersökningens fokus kommer ligga på att jämföra syfte och centralt innehåll mellan de båda läroplanerna utifrån frågorna: Vilka likheter samt skillnader finns mellan läroplanerna? Och är synen på kunskap den samma eller har kunskapssynen ändrat sig? Materialet som används i denna uppsats är läroplanen för grundskola Lgr 69 och Lgr 11. LÄS MER

 2. 2. Den livsviktiga glädjen : Sambandet mellan högstadieelevers målinriktning, upplevda motivationsklimat och glädje till att delta i undervisningen av idrott och hälsa

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lisa Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Motivation; motivationsklimat; målinriktning; idrott och hälsa; uppgiftsorienterad; resultatorienterad; glädje;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate whether there are any connections between the secondary school pupils' goal orientation, their perceived motivation climate and whether the different directions and the climate affect whether the pupils experience joy in participating in the teaching of physical education. The sample for the survey is 125 pupils from a secondary school in Värmland. LÄS MER

 3. 3. Att förutsäga kontraproduktiva arbetsbeteenden med hjälp av personlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fredrik Borg; [2018]
  Nyckelord :Personlighetstest; shapes; Mörka triaden; Dark triad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetspsykologiska test används numera i stor utsträckning i samband med rekrytering. Studiens syfte var att undersöka huruvida det arbetspsykologiska personlighetstestet shapes (management) (cut-e GmbH, 2017), utöver att predicera arbetsprestation, även kunde användas för att predicera kontraproduktiva arbetsbeteenden. LÄS MER

 4. 4. Lönsamhet, legitimitet och miljö : En kvalitativ studie om organisationers motiv till att göra miljövänliga val

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Sipola; Mikaela Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :miljö; legitimitet; lönsamhet; organisationers motiv; resultatorienterad; miljöaltruism;

  Sammanfattning : Världen står idag inför påtagliga klimatförändringar som ständigt blir värre, samtidigt som mänskligheten strävar efter att uppnå en högre levnadsstandard. Detta syns även på organisationsnivå då krav om snabb lönsamhetsgenerering och att ta sitt ansvar mot miljön skapar motsättningar vid val av miljövänliga lösningar i organisationer. LÄS MER

 5. 5. Pay per screen: developing Result-oriented PSS in Small and Medium-Sized Enterprises : A case study at a mercury recycling equipment manufacturer

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Prosha Maaruf; Anab Mohamed Abdi; [2017]
  Nyckelord :Product-Service system; Small and Medium-sized Enterprise; Net Present Value; Business Process Modeling Notation; PSS development; PSS; SME; NPV; BPMN; Produkttjänstesystem; Små och medelstora företag; Nuvärdesanalys; Notering av affärsprocessmodellering; PSS-utveckling;

  Sammanfattning : Today’s companies are struggling with the competitive environment driven by resource scarcity, technical progress and market demand for increased value and flexibility. For these reasons companies are shifting their focus from selling products to selling need fulfillment. LÄS MER