Sökning: "resultatskillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet resultatskillnader.

 1. 1. Läsundervisning från ett lärarperspektiv : En studie om lärares uppfattningar av skillnader i pojkars och flickors läsattityder i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Johanna Linnér; [2020]
  Nyckelord :reading comprehension; reading attitudes; reading; boys and girls; differences; norms; läsförståelse; läsattityder; läsning; pojkar och flickor; skillnader; normer;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att öka kunskapen om lärares uppfattningar kring pojkars och flickors attityder och eventuella resultatskillnader inom läsning och läsförståelse. Detta gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fem lärare. LÄS MER

 2. 2. Könsskillnader i läsförståelse : En analys av resultatskillnader mellan flickor och pojkar i läsförståelse fördelat på läsprocesser, uppgiftsformat och texttyp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Andrea Jonsson; [2019]
  Nyckelord :reading comprehension; gender differences; boys; girls; secondary school; task format; reading aspects; text type; läsförståelse; resultatskillnader; pojkar; flickor; kön; högstadiet; årskurs 7; uppgiftsformat; läsprocess; texttyp;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få kunskaper om skillnader i läsförståelse som existerar mellan pojkar och flickor. Detta görs genom analys av resultat från ett läsförståelseprov. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars attityder till aktiv skoltransport

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Matilda Nilsson; Zaza Unger; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stillasittande livsstil har idag blivit ett globalt hälsoproblem hos barn och ungdomar. För närmare 50 år sedan så gick/cyklade 90 % av Sveriges alla barn till skolan. År 2014 beräknades antalet sjunkit till under 50 %. Syfte: Syftet med studien är att undersöka föräldrars attityder till aktiv skoltransport (AST). LÄS MER

 4. 4. Den förlorade pojken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Nicole Lindborg; [2017]
  Nyckelord :betyg; genus; grundskola; individualisering; kön; litteracitet; resultatskillnader; samhällspåverkan; språk; svenska;

  Sammanfattning : Vårt syfte med detta arbete är att undersöka anledningar till resultatskillnader mellan pojkar och flickor inom svenskämnet. Vi har kontinuerligt under vår ämneslärarutbildning observerat och fått ta del av genomgående resultatskillnader mellan pojkar och flickor på högstadie- och gymnasienivå. LÄS MER

 5. 5. ”Flickor är mer noggranna än pojkar” : En kvalitativ studie om resultatskillnader mellan pojkar och flickor i bildämnet sett ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Annica Wiegert; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt Skolverkets senaste nationella ämnesutvärdering, NÄU-13, Bild i grundskolan är bild det skolämne där skillnaderna är allra störst till flickornas fördel (Skolverket 2015, 35), något som står oförändrat sedan föregående ämnesutvärdering (NU-03) gjordes tolv år tidigare (Skolverket 2004). Under mina VFU-perioder som blivande bildlärare kom jag att uppleva detsamma, att pojkar genomgående har ett sämre studieresultat än flickor i ämnet bild i högstadiet. LÄS MER