Sökning: "resultatutjämning"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet resultatutjämning.

 1. 1. Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln - I ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Björn Thulin; [2019]
  Nyckelord :Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln; ränteavdragsbegränsningsregler; ränteavdrag; den skatterättsliga neutralitetsprincipen; neutralitetsprincipen; gruppregler; gruppundantag; Group Ratio Rule; Equity Escape Rule; OECD; BEPS Action 4; direktivet mot skatteundandraganden; ATAD; koncernbeskattning; resultatutjämning; prop. 2017 18:245.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On January 1 2019, extensive changes were introduced to the Swedish corporate tax system. From previously only limiting deductions for interest expenses related to internal loans, the corporate tax reform entails that all interest expenses are limited and all Swedish companies are subject to the regulations. LÄS MER

 2. 2. Kommunal redovisning : förekomsten av artificiell resultatstyrning i kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Samuelsson; Ellen Hultberg; [2017]
  Nyckelord :Earnings management; municipal accounting; public sector accounting; accrual accounting; income smoothing; contribution to national infrastructure.; Resultatstyrning; kommunal redovisning; periodiserad redovisning; resultatutjämning; bidrag till statlig infrastruktur.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar förekomsten av resultatstyrning i svenska kommuner. Tidigare forskning visar på att styrning främst tar form av periodiseringar samt att de främsta förklarande faktorerna för förekomsten är ekonomi, politik och tjänstemän. LÄS MER

 3. 3. En komparativ studie av gränsöverskridande koncernavdrag ur ett svenskt och polskt perspektiv - i ljuset av EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Jesiolowska Månsson; [2015]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom företagsgrupper kan möjlighet till en gränsöverskridande resultatutjämning mellan bolagen utgöra en väsentlig fördel. Resultatutjämningsregler kan dock skilja sig åt mellan olika länder eftersom dessa regler inte är harmoniserade av EU-lagstiftning. LÄS MER

 4. 4. Goodwill och finansiella instrument värderade till verkligt värde nivå 3 : Ett verktyg för banker att manipulera resultatet?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Carlsson; Hugo Sandström; [2015]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; resultatutjämning; värdering till verkligt värde; nivå 3; Goodwill; IFRS;

  Sammanfattning : Finanskrisen som utlöstes hösten 2008 av en alltför generös utlåningspolitik av banker och finansiella institut ledde till att deras verksamheter blev ifrågasatta. Kritik riktades bland annat gentemot IFRS regelverk och då framförallt värdering till verkligt värde som enligt vissa hade bidragit till krisens omfattning. LÄS MER

 5. 5. En studie av koncernavdragsrätten i Sverige, i förhållande till överordnad EU-rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Carl-Johan Pehrsson; [2015]
  Nyckelord :EU-rätt; Koncernavdrag; resultatutjämning; kapitel 35a IL; Rule of reason; proportionalitetsbedömning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I och med Sveriges medlemskap i EU 1995 skedde en förändring i rättsordningen då EU-rätten överställdes nationell rätt med målet att främja den inre marknaden. Vad gäller direkta skatteområdet finns det dock ett undantag där skattesuveränitet gavs till medlemsstaterna. LÄS MER