Sökning: "resultatutjämning"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet resultatutjämning.

 1. 1. Nedskrivning av goodwill : Kan intressenter lita på redovisningen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Leopold; Jennifer Lundborg Larsson; Sofia Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; Stockholm Stock Exchange; goodwill impairment; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; earnings management; big bath; income smoothing; agency theory; Goodwill; Stockholmsbörsen; goodwillnedskrivning; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; resultatmanipulering; big bath; resultatutjämning; agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2005 infördes internationella redovisningsstandarder som innebar att många företag skulle redovisa enligt goodwill i enlighet med IAS36 och därmed utföra en årlig nedskrivningsprövning av goodwill. Denna nedgångsprövning av goodwill öppnar upp för subjektiva antagande och bidrar till att företagsledare får en möjlighet att agera opportunistiskt. LÄS MER

 2. 2. Resultatutjämning - En studie på den europeiska och amerikanska marknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Bergqvist; Mattias Elofsson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Income smoothing; Resultatutjämning; Aktieutveckling; Beta;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Skillnaden mellan den verkliga ekonomiska substansen och redovisade värden kan förklaras genom income smoothing, en redovisningsteknik för att skifta intäkter mellan perioder med målet att uppnå ett jämnare intäktsflöde över tid. Forskare är oense om fenomenet är positivt eller negativt. LÄS MER

 3. 3. Koncernintern resultatutjämning och värdeöverföringar – En studie om kravet på värdeöverföring vid koncernbidrag i förhållande till skattemässig neutralitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Eckerbom; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; associationsrätt; värdeöverföring; koncernintern resultatutjämning; koncernbidrag; tax equalization; group contribution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk skatterätt beskattas varje aktiebolag var för sig enligt principen om det enskilda skattesubjektet. Det finns emellertid undantag till denna huvudregel, för att tillmötesgå skattemässig neutralitet för koncerner. Koncernbidragsreglerna i 35 kap. LÄS MER

 4. 4. Resultatstyrning genom kreditförlustreservering : En kvantitativ studie baserad på publika IFRS-rapporterande banker i EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Isabelle Eriksson; Elenor Stenberg; [2020]
  Nyckelord :Earnings management; loan loss provision; banks; Resultatstyrning; kreditförlustreserv; publika banker; EU; resultatutjämning; nollresultat; vinsttillväxt;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida publika IFRS-rapporterande EU-banker använder kreditförlustreserven i syfte att styra resultatet. Genom att studera publicerad bokslutsdata för totalt 360 banker över tidsperioden 2012-2018 finner vi att när resultatet före skatt och kreditförlustreservering ökar med 1% av totala tillgångar ökar avsättningen för kreditförluster med 0,15% av totala tillgångar. LÄS MER

 5. 5. Redovisning av goodwill under IAS 36 : Bestämmande faktorer som påverkar aktualisering av goodwillnedskrivning hos företag på Nasdaq Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Almir Berbic; Markus de Barès; [2020]
  Nyckelord :Goodwill; IASB; goodwill impairment losses; impairment test; IAS 36; earnings management; big bath; income smoothing; agent theory; contract theory; debt hypothesis.; Goodwill; IASB; goodwillnedskrivning; nedskrivningsprövning; IAS 36; resultatmanipulering; big bath; resultatutjämning; agentteori; kontraktsteori; skuldsättningshypotes.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker företagsspecifika ekonomiska faktorer och opportunistiska incitamentrelaterade faktorer hos företagsledare som är bestämmande för aktualisering av goodwillnedskrivning i den svenska kontexten. År 2005 implementerade International Accounting Standard Board principbaserade riktlinjer avseende redovisning av goodwill enligt IAS 36 mot tidigare systematiska avskrivningar av goodwill. LÄS MER