Avancerad sökning

Visar resultat 6 - 10 av 23 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 6. Den lille Krigaren : - En studie om hur svenska SMF kan etablera sig på välutvecklade marknader

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Martin Adler; Love Saltin; [2012]
  Nyckelord :Globalisering; Internationalisering; Resursbaserat synsätt; Etableringsstrategier; Internationellt entreprenörskap; Välutvecklad marknad; Barriärer; SMF;

  Sammanfattning : I denna rapport har vi valt att undersöka hur svenska SMF har gått tillväga för att lyckas etablera sig på en mogen och välutvecklad marknad. Genom att analysera det resursbaserade synsättet samt vilken etableringsform företag har använt sig av vid expansion så har vi haft som syfte att beskriva vilka specifika resurser samt vilken etableringsform som har varit viktigast för företagen när de har tagit beslutet om en expansion. LÄS MER

 2. 7. Business Intelligence som del i skapandet av konkurrensfördelar

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Marlene Elias; Magnus Wretlund; [2010]
  Nyckelord :business intelligence; competitive advantage; resource-based view; business intelligence; konkurrensfördelar; resursbaserade synsättet;

  Sammanfattning : Problem/frågeställningar: När företagsledare runt om i världen ska ta beslut uppgår 40% av dessa beslut till att baseras på magkänslan. Ett påstående kring konkurrensfördelar och magkänsla är att ”ett av de största hindren för konkurrensfördelar är att agera enbart på magkänsla eller intuition”. LÄS MER

 3. 8. Den Baltiska Baksmällan : En studie om hur svenska SMF hanterat finanskrisen i Baltikum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Johan Idstam; Thomas Johnsson; Amanda Lindgren; [2010]
  Nyckelord :Resursbaserat Synsätt; Internationell konkurrenskraft; Internationalisering; Finanskrisen; Baltikum; Inkrementell process; nätverksmodellen; Internationellt Entreprenörskap; Born Global; Prestation;

  Sammanfattning : Vi har i den här rapporten valt att undersöka hur svenska små och medelstora företag som exporterar till Baltikum har påverkats utav finanskrisen. Vi har analyserat detta utifrån ett resursbaserat synsätt med syfte att beskriva vilken resursbas respektive företag besitter, analysera hur finanskrisen inverkat på företagen samt i vilken utsträckning de omvärderat potentialen på de baltiska marknaderna. LÄS MER

 4. 9. Ledaren - Företagets juvel? : En fallstudie om ledarens betydelse för företagets internationella framgång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Emma Stendahl; Lovisa Tideman; [2010]
  Nyckelord :etableringsformer; resursbaserat synsätt; erfarenhetsbaserad kunskap; International Human Resource Management IHRM ; tillsättningsstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera det växande behovet av International Human Resource Management (IHRM) i syfte att skapa förståelse för företagets interna resurser och hur dessa kan bidra till företagets utveckling. För att uppnå uppsatsens syfte har vi utformat följande huvudproblem; I vilken utsträckning kan ett företags strävan efter internationell framgång förstås genom dess ledare? För att besvara det formulerade huvudproblemet har vi valt att använda en kvalitativ ansats och tillämpat fallstudie som forskningsstrategi. LÄS MER

 5. 10. Konkurrensfördelar genom slow fashion - En studie av ett nytt modekoncept

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sara Rydberg; Malin Furumalm; Olivia Swanstein; [2010]
  Nyckelord :tidlöst mode; slow fashion; hållbar konsumtion; konkurrensfördelar; resurser; resursbaserat synsätt; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title Competetive advantages through slow fashion – A study of a new fashionconcept Level Bachelor Institution Service management, Campus Helsingborg – Lunds universitet Authors Malin Furumalm, Sara Rydberg, Olivia Swanstein Instructors Carl R Hellberg, Jan E Persson Problem discussion Since there are several actors who choose to describe the concept in different ways, a problem concerning the true meaning of the concept arises. There is a broad but diffuse description of what slow fashion is. LÄS MER