Sökning: "resursperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet resursperspektiv.

 1. 1. Grundläggande litteracitet och digitala verktyg - En studie om användning av digitala verktyg i den grundläggande litteracitetsundervisningen för vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Beatrice Johansson; [2018-07-04]
  Nyckelord :grundläggande litteracitet; digitala verktyg; resursmodell; kodknäckande arbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur digitala verktyg används i undervisning i grundläggande litteracitet för vuxna i Sverige. Genom observationer och intervjuer med ett antal lärare på Studieväg 1, kurs A och B i Göteborg, undersöks hur de digitala verktygen används av eleverna och hur de förankras av läraren, men också vilka av resursmodellens litteracitetspraktiker (Luke & Freebody 1991, Franker 2016), som fokuseras genom lärarens val av digitala verktyg. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande SO-undervisning för andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Silvandersson; Juliette Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Andraspråkselever; anpassningar; SO-undervisning; språkutveckling;

  Sammanfattning : En stor utmaning i SO-undervisningen är mötet med andraspråkselever. Allt oftare ställs lärare inför det faktum att elever ännu inte behärskar sin svenska i den utsträckning som skolan faktiskt kräver. LÄS MER

 3. 3. Det kompensatoriska uppdraget : En studie av sju lärares syn på en likvärdig skola för flerspråkiga elever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria Rumar; Karin Hagstrand; [2017]
  Nyckelord :the compensatory duty; equal school; multilingual pupils; teachers; det kompensatoriska uppdraget; likvärdig skola; flerspråkiga elever; lärare;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative interview based study is to investigate how seven teachers in elementary school look at the compensatory assignment and the responsibility to provide an equal school in relation to multilingual pupils whose knowledge of Swedish is not yet fully developed. The study also intends to investigate and get to know what methods the teachers state that they use to provide multilingual students with the same conditions as those who have Swedish as their first language. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet i klassrummet utifrån ett lärarperspektiv : Lärares attityder till och praktiska tillämpning av flerspråkighet i klassrumskontext

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Jenny Svensson Nordell; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; attityder; lärarperspektiv; brist resursperspektiv; identitet; translanguaging;

  Sammanfattning : Andraspråksundervisningen och samhället i stort har präglats av en enspråkig norm (Ortega, 2013). Det har funnits en oro för att modersmålet stör andraspråksinlärningen och att språk därför bör hållas isär (Lindberg, 2002). LÄS MER

 5. 5. Att vara äldre : En diskursanalytisk studie av Aftonbladets bilder av äldre människor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Lorentsson; [2016]
  Nyckelord :elderly; old age; resource perspective; misery perspective; social constructionism; discourse; Aftonbladet; äldre; ålderdom; resursperspektiv; eländesperspektiv; socialkonstruktionism; diskurs; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Syfte: Föreliggande studie syftar till att ge svar på vilka bilder av äldre människor som framträder i nyhetsmediet Aftonbladet, hur dessa framträder, och hur dessa bilder kan påverka äldres livssituation och synen på ålderdom. Teori och metod: Studien är förankrad i ett socialkonstruktionistiskt teoriperspektiv och analysen har utformats med inspiration av diskursanalytiska begrepp. LÄS MER