Sökning: "resursperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet resursperspektiv.

 1. 1. Litteracitetsundervisning för vuxna andraspråksinlärare med kort eller ingen skolbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Evalott Åkerdahl; [2021]
  Nyckelord :kartläggning; litteracitet; litteracitetsundervisning; modersmålslärare som resurs; resursperspektiv; SFI;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks synen på litteracitetsundervisning ur ett resursperspektiv hos lärarna på studieväg 1, inom utbildningsformen svenska för invandrare. Syftet med studien är att öka förståelse och sprida kunskap om hur en litteracitetsundervisning kan tillämpas på studieväg 1, på SFI. LÄS MER

 2. 2. ”Jag blir jättestörd när dom ser oss som mindre än svenskarna: vi är inte mindre värda!” : En undersökning av etnisk särskiljning i en mångkulturell skola

  L3-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anna-Karin Eklöf; [2021]
  Nyckelord :etnisk särskiljning; invandrarelever; elevkategoriseringar; makt; skola; resursperspektiv; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa och förstå invandrarelevers upplevelser av etnisk särskiljning som görs av lärare i skolan. Undersökningen har ett elevperspektiv. LÄS MER

 3. 3. HUR SMÅ REVISIONSBYRÅER HANTERAR DIGITALISERINGE

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johan Lundkvist; Carolina Lindelöf; [2020]
  Nyckelord :Revision; Revisionsprocessen; Digitalisering; Ekonomiskt resursperspektiv;

  Sammanfattning : Frågeställningar:    Hur har revisionsprocessen digitaliserats i små revisionsbyråer?  Hur har små revisionsbyråer påverkats av digitalisering i revisionsprocessen med avseende på tid, kunskap och finansiering?   Syfte: Syftet med studien är att utreda hur små revisionsbyråer digitaliserat revisionsprocessen. Studien avser även att utifrån ett ekonomiskt resursperspektiv med avseende på tid, kunskap och finansiering utreda hur små revisionsbyråer påverkats av revisionsprocessens digitalisering. LÄS MER

 4. 4. Modersmålets betydelse för inlärningen av ett nytt språk. : En litteraturstudie om didaktiska möjligheter och förutsättningar för modersmålanvändning i andraspråksinlärning och kunskapsinhämtning för elever med utländsk bakgrund.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann-Marie Andersson; Veronika Johansson; [2020]
  Nyckelord :Newly arrived students; Sweden; elementary school; first language; second-language; flerspråkighet och lärande;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sin grund i frågeställningen varför elever med annat modersmål än svenska verkar ha det svårare att förvärva de ämneskunskaper och språkliga färdigheter i sitt nya språk som krävs för att kunna lyckas i det vanliga klassrummet.    För att försöka komma fram till en förklaring på detta görs en litteraturstudie och genomgång av forskningsläget kring kopplingen mellan kunskapsnivå i modersmålet, språklig färdighet i det nya språket och förvärvandet av ämneskunskaper i ett klassrum där undervisningen sker på det nya språket. LÄS MER

 5. 5. Erstavik : Fideikommiss ur ett resursperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Anton Haeffner; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : By examining the spicific structure of ownership associated with a fideikommiss, this study uses a geographic perspective to explain how Erstavik remain a rural-like area surrounded by urban development. The results based on questionnaire and literature search shows that laws and regulations for fideikommiss does not fully protect property within a fideikommiss from development. LÄS MER