Sökning: "resursskola"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet resursskola.

 1. 1. Delaktighet i skolan för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Marlene Larsson Kopec; Ann-Catrin Persson; [2018]
  Nyckelord :neuropsychiatric disorders; participation; communal school; resource school; students; Delaktighet; elever; kommunal skola; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; resursskola;

  Sammanfattning : The main objective of this research is to investigate and examine how elementary schools in a medium-sized city in Sweden work to promote participation for students with neuropsychiatric disabilities. The study has three main research questions; how schools encourage and foster participation, how they regard their resources and the difference between resource schools and communal schools. LÄS MER

 2. 2. – Se mig! Elevers upplevelser av skolans stödinsatser vid beteendeproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anna-Karin Lilja; [2017]
  Nyckelord :beteendeproblem; dokumentstudie; elevintervju; extra anpassning; KASAM; mellanmänskliga relationer; relationell specialpedagogik; resursskola; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Att komma tillrätta med de beteendeproblem som förekommer i den svenska skolan ses av både många lärare, föräldrar och elever som en stor utmaning. Grundat i detta problem var studiens övergripande syfte att få en djupare förståelse för stödinsatser då en beteendeproblematik uppkommit. LÄS MER

 3. 3. ”Mitt jobb är att hitta lösningar”: Resursskolepersonals upplevelser och bemötande av konflikter och problemskapande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Larsson; [2017]
  Nyckelord :beteendeproblem; problemskapande beteende; konflikter; konflikthantering; bemötande; beteendeförändring; relationer; resursskola; personal; elever i behov av särskilt stöd; kvalitativ metod; Social Sciences;

  Sammanfattning : Managing conflicts and challenging behaviors among pupils is a significant part of everyday work for school staff. This study broadens the comprehension of the experiences the school staff had from approaching these situations. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk verktygslåda : Autism och bemötande i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Kuparinen Kuparinen; [2017]
  Nyckelord :autismspektrumdiagnos; inkludering; integrering; pedagogik; skola; bemötande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta del av hur pedagoger arbetar i mötet med elever med autismspektrumstörning. Frågorna är ”Hur kan pedagogerna arbeta med elever med autism?”, ”I vilken utsträckning använder pedagogerna metoden TEACCH® i sitt arbete med elever med autism?” och ”Hur kan det pedagogiska arbetet förstås i relation till begreppen inkludering och integrering?”. LÄS MER

 5. 5. "Dom kallade mig för Dampe och Erik för Hyper men jag tror inte dom menade något negativt" : En retrospektiv undersökning om unga vuxnas upplevelse av resursskola

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Jesper Andersson; Maria Hedström Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Identity; identity development; institution; deviation; diagnosis; behavioural disorder; Identitet; identitetsskapande; resursskola; avvikelse; diagnos; beteendestörning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how young adults who have been diagnosed with neuropsychiatric disabilities or other behavioural disorders reflect about the institution (resursskola) and how the institution has affected their identity. Earlier research has shown that categorization of pupils in school leads to deviation. LÄS MER