Sökning: "resurssvaga områden"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden resurssvaga områden.

 1. 1. Integration på arbetsmarknaden : En kvantitativ studie om arbetslöshet bland utrikesfödda på kommunal nivå

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Safi Cishweka Bahati; George Madani; [2020]
  Nyckelord :Human capital; social capital; unemployment; foreign-born; domestic-born; segregation; integration; cultural distances; Humankapital; socialt kapital; arbetslöshet; utrikesfödda; inrikesfödda; segregering; integration; kulturella avstånd;

  Sammanfattning : Difficulties with the integration of foreign born and especially refugees in the Swedish labor market have further strengthened unemployment in the country. Unemployment is a macroeconomic problem with the fact that it leads to loss of tax revenues and lower productivity which negatively affects a country's growth. LÄS MER

 2. 2. Bostadsförsörjning möter arkitektur : En fallstudie av Tyresö och Nacka kommuner.

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsvetenskap; KTH/Fastighetsvetenskap

  Författare :Martina Andersson; Sham Mati; [2020]
  Nyckelord :Architecture policy; housing supply; design program and quality program; Arkitekturpolicy; bostadsförsörjning; gestaltningsprogram och kvalitetsprogram;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur kommuner arbetar med bostadsförsörjning och vilka krav kommunerna ställer på gestaltningen och utformningen på ny bebyggelse för att passa in i kommunens vision. Många av Sveriges kommuner arbetar aktivt med förtätning av sina redan utvecklade områden. LÄS MER

 3. 3. Mina grannar ser exakt ut som jag själv : En studie om boendesegregations påverkan på utanförskap och gemenskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Ellen Adolfsson; Beatrice Ruderfors; [2018]
  Nyckelord :boendesegregation; resursstarka områden; resurssvaga områden; utanförskap; gemenskap;

  Sammanfattning : Boendesegregation skapar antaganden om olika bostadsområden, antaganden som påverkar människors känsla av utanförskap och gemenskap. Två resursstarka och två resurssvaga områden i två olika städer jämförs för att undersöka respondenternas upplevelser kring utanförskap och gemenskap i respektive område. LÄS MER

 4. 4. "Alla måste mötas, oavsett" - tio pedagogers uppfattningar om mötet med föräldern i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lena Johansson; Lina Fellerstam; [2015]
  Nyckelord :förhållningssätt; professionellt förhållningssätt; föräldrasamverkan; fenomenografi; förskola; kommunikation;

  Sammanfattning : Läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev.10) betonar hur viktigt mötet är mellan förälder och pedagog på förskolan. Samtidigt belyser Tallberg Broman hur förskollärarna anser sig ha en förhållandevis liten kompetens inom detta område jämfört med andra. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighet på en avreglerad kollektivtrafikmarknad - En studie om möjligheterna att nå transportpolitisk måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Klara Strandberg; Maria Strandberg; [2012-04-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i Kulturgeografi.... LÄS MER