Sökning: "resurstilldelning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet resurstilldelning.

 1. 1. Den kommunala resursfördelningen : ett svårlagt pussel

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lovisa Svensson; Rebecca Rylander; [2018]
  Nyckelord :Resource allocation; municipalities; institutionalization; public functions; Resursfördelning; resursfördelningsmodell; resurstilldelning; institutionalisering; kommun; offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : De kommunala resurserna är stora i sitt omfång men ofta begränsade i relation till verksamheterna behov. Arbetet att fördela resurser har därmed en central roll i de svenska kommunerna. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares syn på anknytning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie med åtta förskollärare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annica Wittur; Åsa Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Anknytning; förskola; förskollärare; anknytningsteori;

  Sammanfattning : Vår intention med uppsatsen var att synliggöra förskollärares tankar och handlingar kring anknytningar i förskolan, och hur dessa tankar begränsar eller möjliggör barns utveckling och lärande. Vi ville bredda kunskapsfältet inom området, både för vår egen del men även för andra som möter barn i sin vardag och samtidigt får en förståelse för anknytningens betydelse för barns utveckling. LÄS MER

 3. 3. Sommarskola : pedagogiskt grepp eller konkurrensmedel?

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Agneta Welin Mod; [2014]
  Nyckelord :måluppfyllelse; performativitet; accountability; sommarskola;

  Sammanfattning : BakgrundEfter flera år av sjunkande elevresultat fick år 2006 Myndigheten för Skolutveckling i uppdrag att fördela ett statligt bidrag för att anordna sommarskolor. Trots bidraget har antalet elever som inte når gymnasiebehörighet fortsatt att sjunka. År 2012 togs det statliga bidraget bort för att åter införas 2014. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar till delaktighet : En intervjustudie om idrottslärares syn på grundsärskolelevers förutsättningar till delaktighet i grundskolans idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Annelie Persson; [2014]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Inkludering; Delaktighet; Grundsärskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om idrottslärares arbetssätt med fokus på delaktighet för inkluderade grundsärskolelever i den kommunala grundskolan.En kvalitativ halvstrukturerad intervjuform har används med ett systematiskt urval av informanter baserat på grundsärskolelevers deltagande i undervisningen samt en spridning över flera kommuner. LÄS MER

 5. 5. Enklare, billigare och bättre? : en studie om projektförbättringar i planeringsfasen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för informatik och projektledning; Karlstads universitet/Avdelningen för informatik och projektledning

  Författare :John Samsioe; Elina Wäppling; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka planeringsfasen och vad som händer däri för att se vad som kan förbättras. Detta görs genom att intervjua fyra projektledare vid olika företag som ägnar sig åt IT-projekt och intervjuerna ställs sedan emot existerande teori i området genom en kvalitativ analys. LÄS MER