Sökning: "retargeting ads"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden retargeting ads.

 1. 1. Situationens inverkan på konsumenters upplevelse av historikbaserad annonsering (HBA)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sandra Larsson; Rebecka Troneby; [2019]
  Nyckelord :​historikbaserad annonsering; retargeting ads; online behavioural advertising; situation; köpresa; kund-tolerans; banner blindness.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: ​Syftet med denna studie är att undersöka hur konsumenter upplever historikbaserad annonsering och om denna upplevelse varierar beroende på vilken situation konsumenten befinner sig i. Vidare är det även av intresse att undersöka hur historikbaserad annonsering kan upplevas ha en inverkan på konsumenters vilja till köp samt var, när och på vilket sätt denna inverkan kommer till uttryck. LÄS MER

 2. 2. Retargeting is like a boomerang, what you give is what you get : En studie om hur individanpassad marknadsföring påverkar köpintentionen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Frida Sundin; Rebecca Ådén; [2018]
  Nyckelord :Retargeting; One-to-one marketing; Cookies; Integrity issues; Purchase intention; Retargeting; Individanpassad marknadsföring; Cookies; Integritetsbekymmer; Köpintention;

  Sammanfattning : Titel: Retargeting is like a boomerang, what you give is what you get Forskningsfråga:Vilken inverkan har företags användning av retargeting på konsumenters köpintention? Vad är konsumenters attityd till vad som anses etiskt accepterat gällande retargeting? Syfte:Studiens syfte är att klarlägga hur konsumenter ställer sig till individanpassad marknadsföring genom cookies, så kallad retargeting. Studien syftar även till att belysa den inställning som existerar gällande de etiska aspekterna marknadsföringsverktyget avser och hur det påverkar konsumentens köpintention. LÄS MER

 3. 3. DEN MODERNA REKLAMUNDVIKAREN En kvalitativ studie om användare av annonsblockerare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Carl Thorén; Oscar Wiktkorsson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Vårterminen 2017 Handledare: Gustav Persson Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 39 sidor. Exklusive bilagor Antal ord: 16033 Nyckelord: Reklamundvikande, reklamattityder, annonsblockerare, adblocker, banner blindness, reactance theory, mobile-ads, desktop ads, personalized ads, riktad reklam, retargeting, personlig intergritet Syfte: Att undersöka hur användare av annonsblockerare tänker kring sin användning Teori: Reactance theory, Technology acceptance model, forskning om reklamundvikande Metod: Kvalitativ Material: Tio individuella samtalsintervjuer Resultat: Huvudorsaken till att installera en annonsblockerare är att man inte vill vänta på innehåll på internet. LÄS MER

 4. 4. Dynamic Retargeting : -The Holy Grail of Marketing?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Johansson; Patrik Wengberg; [2017]
  Nyckelord :retargeting; dynamic retargeting; personalization; recommendation algorithm; bidding algorithm; behavioral algorithm; machine learning; big data; banner; ads; click through rate; conversion; return on investment;

  Sammanfattning : To reach consumers with marketing in today's digital climate is in need of highly accurate and relevant ads. Consumer are in constant information bombardment and increasingly tougher competition is making it more complicated to reach your target consumers that wants to see and get what they want whenever they want it. LÄS MER