Sökning: "retorik i svenskan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden retorik i svenskan.

  1. 1. Retorik utan vetenskaplig grund : en granskning av de konsekvenser som följer av kravet på retorikkunskaper i svenskämnets nya kursplaner

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Emilie Sjöö; [2011]
    Nyckelord :retorik; retorik i svenskan; retorik på gymnasiet; gymnasiereformen; gy 2011;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att reda ut den syn på retorik som ligger bakom återinförandet av retorik i svenskämnet på gymnasiet. I och med gymnasiereformen Gy 2011 har nya kursplaner i svenska implementerats. Bland nyheterna finns bl.a. LÄS MER