Sökning: "retorik monolog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden retorik monolog.

  1. 1. La ingenuidad común. Un análisis retórico del protagonista en Nocturno de Chile

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Gabriella Alnäng Hellgren; [2015-06-17]
    Nyckelord :spanska; Ingenuidad; retórico; el ethos; inocente; Urrutia;

    Sammanfattning : Syftet är att analysera huvudkaraktären Sebastián Urrutia Lacroixs monologutifrån dess retorik för att redogöra för en naiv karaktär. Metoden för denna analys utgår ifrån en generell stuktur för retorikanalyser.Diskursen är uppdelad i fem delar, vi kommer att använda oss av de treföljande: exoerdium, narratio och conclusio. LÄS MER