Sökning: "retorik på gymnasiet"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden retorik på gymnasiet.

 1. 1. På tal om bilden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Martina Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bilder; gymnasiet; metaspråk; retorik; svenskämnet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för hur ett retoriskt perspektiv på bilden eventuellt kan främja gymnasielärares arbete i svenskämnet. Uppsatsen grundade sig i en upplevd avsaknad av en vetenskaplig grund att förankra till bilden i svenskämnet. LÄS MER

 2. 2. Retorikundervisning i demokratins tjänst

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Sandra Ekman; Sandra Holmgren; [2018]
  Nyckelord :retorik; demokrati; rhetorica utens; rhetorica studens; skolans demokratiska uppdrag; retorikundervisning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Att retorik och demokrati går hand i hand är ingen hemlighet. Denna uppsats ämnar belysa relationen mellan retorik och demokrati, och hur retorik kan bidra till implementeringen av det demokratiska uppdraget i ämnet svenska på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. När kommunikationen brister : En litteraturstudie om talrädsla, kommunikationsprocess och våga-tala kurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Joanna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Talängslan; kommunikation mellan människor; retorik;

  Sammanfattning : Målet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka och sammanställa vad tidigare forskning lyfter fram kring talrädsla. Vidare intas ett didaktiskt sociokulturellt perspektiv på elev och lärande samt vad som föreskrivs i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011) och elevernas rättigheter till kommunikativa kunskaper. LÄS MER

 4. 4. Retorisk undervisning : En studie om svensklärares förmåga att praktisera retoriska ämneskunskaper i klassrummet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Robin Lindqvist; [2014]
  Nyckelord :Retorik; undervisning; läraryrket; pedagogisk retorik; svenska;

  Sammanfattning : Lärare i svenska har ett uppdrag att undervisa eleverna i retorik. Med detta uppdrag kommer dock inget om att läraren själv ska tillämpa disciplinen. Denna studie undersöker därför om lärarna tillämpar sina ämneskunskaper i retorik i sin undervisning. LÄS MER

 5. 5. Webbaserade kollegor, vad säger ni? : En receptionsstudie kring videolektioner som bildpedagogisk resurs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Julia Therén; [2014]
  Nyckelord :Avkodning; bildpedagogik inkodning; mediereception; retorik; tutorial; videolektion;

  Sammanfattning : Som blivande bildlärare har jag i detta examensarbete intresserat mig för hur jag kan använda mig av den stora resursbank av webbaserade videolektioner som visar bildskapande tekniker. Bildämnet är oerhört brett och komplext när eleverna ska lära sig skapa med olika bildtekniker och material, analysera och vara uppmärksam på sin egen process. LÄS MER