Sökning: "retrospektiv deskriptiv journalstudie"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden retrospektiv deskriptiv journalstudie.

 1. 1. Ojämlik tillgång till motorisk bedömning för barn med cerebral pares.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Linnéa Hekne; [2021]
  Nyckelord :Equal care; early detection and diagnosis; early interventions; motor development; developmental surveillance; evidence-based assessment; delayed rehabilitation; Jämlik vård; tidig identifiering och diagnossättning; tidiga interventioner; motorisk utveckling; evidensbaserade bedömningsinstrument; försenad rehabilitering;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Introduktion: Tidig upptäckt av cerebral pares (CP) möjliggör tidig behandling, när hjärnans plasticitet är bäst, vilket optimerar barnets utveckling. I Sverige erbjuds alla barn motoriska utvecklingsuppföljningar inom barnhälsovården (BHV). LÄS MER

 2. 2. Analys av prioriteringar för nybesök till logoped gällande vuxna neurologi- och dysfagipatienter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Lawen Saleh; [2020]
  Nyckelord :logopedi; prioritering; neurologi; dysfagi; afasi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund. Prioriteringar är nödvändiga inom hälso- och sjukvården eftersom samhällets resurser är begränsade. Hälso- och sjukvårdspersonal har alltid behövt prioritera mellan olika behandlingar och patientgrupper. Logopeder är också en av de professioner som dagligen ställs införa svåra prioriteringsval mellan patienter. LÄS MER

 3. 3. Akutmedicinska vårdkedjans bedömning och prioritering av drabbad : En pilotstudie

  Kandidat-uppsats, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mikael Eriksson; [2009]
  Nyckelord :Emergency medical dispatcher; medical decision system; ambulance nurse; emergency nurse and emergency physician;

  Sammanfattning : The study aimed to investigate the acute medical chain consisting of SOS operator, ambulance nurse, emergency nurse and emergency physician with regard to the assessment and prioritization of the victim. The design of this journal study is retrospective with descriptive approach. LÄS MER

 4. 4.  Journalföring vid läkemedelsgivning : en journalstudie gällande dokumentation av given vid behovsmedicinering

  Magister-uppsats, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Louise Löf; [2009]
  Nyckelord :Läkemedel; Äldre; Demens; Somatisk; Dokumentation; Geriatrik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa om lagstiftningen efterföljs vid behovsmedicinering på SÄBO (Särskiltboende) samt beskriva vilka likheter och skillnader som finns i dokumentationen gällande när vid behovs medicinering ges. Designen var jämförande, deskriptiv, kvantitativ, retrospektiv journalstudie. LÄS MER