Sökning: "revision LAGSTIFTNING"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden revision LAGSTIFTNING.

 1. 1. Revision inom privat och offentlig sektor: en jämförelse : En jämförande studie av granskningsprocessen för revision inom den privata sektorn och statlig revision

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Paulina Söderström; Suana Muric; [2019]
  Nyckelord :Audit review process; Riksrevisionen; Supreme Audit Institutions; public sector audits; audit quality; Granskningsprocess; Riksrevisionen; Supreme audit institutions; statlig revision; revisionskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2000-talet har ett antal skandaler skakat om revisionsbranschen, både inom den privata och den offentliga sektorn. Detta har väckt ett intresse för att undersöka hur revisionen går till inom dessa två sektorer. LÄS MER

 2. 2. Ingen byrårotation är den andra lik : En komparativ intervjustudie om publika och privata aktiebolags byrårotationer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Madeleine Ekedahl; Linda Svensson; [2019]
  Nyckelord :accounting; audit firm rotation; audit firm; redovisning; byrårotation; revisionsbyrå;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns lagstiftning kring att publika och privata aktiebolag ska genomgå revision. Syftet med revision är att granska ett bolags räkenskaper och den förvaltning som sker av styrelse och verkställande direktör. LÄS MER

 3. 3. Hur kan relationen mellan djurskyddsinspektören och djurhållaren förbättras?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jennifer Johansson; [2018]
  Nyckelord :djurskydd; attityder; lagstiftning; länsstyrelse;

  Sammanfattning : För att säkerställa att djurskyddet ute på gårdarna i Sverige motsvarar kraven i nationell lagstiftning samt EU-lagstiftning utförs offentliga kontroller. Ansvaret för den offentliga kontrollen åligger landets 21 länsstyrelser. Jordbruksverkets uppgift är att vara med och samordna länsstyrelsernas arbete. LÄS MER

 4. 4. Revisorers skyldighet att dokumentera : faktorer som medför att brister uppstår i revisionsdokumentationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ivana Miskovic; [2018]
  Nyckelord :Essentiality; documentation; professional judgment; profession; flaws; audits; Väsentlighet; dokumentation; professionella bedömningar; profession; brister; revision;

  Sammanfattning : Genom åren har det skett en rad företagsskandaler som kopplats samman med brister i revisionen. För att undvika liknande skandaler i framtiden har ökade krav i lagstiftning och uppdatering av standarder för revisionsarbete införts. Med hjälp av regelbundna kontroller ska revisionen hålla hög kvalitet och brister ska upptäckas tidigare. LÄS MER

 5. 5. Revisionspaketets inverkan på revisorns förtroende : ur allmänhetens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Allmänhetens intresse; förtroende; förtroendeskada; förväntansgap; revision; revisor; revisionspaket; revisionsberättelse; profession;

  Sammanfattning : Det globala finansiella systemet har under de senaste åren genomgått flera kriser. Dessa kriser har haft en stark inverkan på stater, företag och medborgare. Bristfällig revision har förklarats vara en av de bidragande orsaker till dessa kriser. LÄS MER