Sökning: "revision hållbarhetsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden revision hållbarhetsredovisning.

 1. 1. Kan företag bidra till en hållbar konsumtion? En fallstudie om företagens externa kommunikationsstrategier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maja Arborelius; Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate; Communication; Sustainable marketing; Signal theory; Sustainable consumption; Greenwash; Stakeholders;

  Sammanfattning : Studien besvarar vilka typer av kommunikationsstrategier som är mest relevanta för att företag ska kunna påverka och förmedla kunskap om hållbar konsumtion. Studien utgår från signalteori och informationsasymmetri för att tydligt visa vilka strategier som är bäst för företag att använda sig av för att kommunicera externt. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning : En undersökning av hur lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) påverkar stora företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Louise Abrahamsson; Sofie Tover; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; Redovisning; Lag 2016:947 om ändring i årsredovisningslagen 1995:1554 ; Agentteori;

  Sammanfattning : Från och med verksamhetsåret 2017 måste företag, som uppfyller minst två av gränsvärdena: 250 anställda, 175 Mkr balansomslutning och 350 Mkr nettoomsättning, för första gången enligt lag upprätta en hållbarhetsredovisning. Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) grundar sig i ett EU-direktiv som syftar till att skapa transparens och öppenhet hos företagen. LÄS MER

 3. 3. Bestyrkande av hållbarhetsredovisning : För vem?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Per Normann; Patrik Olsson; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; bestyrkande; oberoende; agentteori; intressentteori; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisning och bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning är ett relativt nytt men växande fenomen. Till följd av hållbarhetsredovisningens breda intressentflora bör bestyrkandet av en hållbarhetsredovisning rikta sig till flera olika intressentgrupper. LÄS MER

 4. 4. Granskning av hållbarhetsrapporter : En utredning och utvärdering av nya lagregler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vilhelm Skoglund; [2016]
  Nyckelord :hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapportering; granskning; revision; kontroll; god revisionssed;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Revisionsföretagens kompetenskrav och förväntningar En kvalitativ studie av revisionsföretagens kompetenskrav och förväntningar med beaktande av etik och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Widman; Alesya Kashintseva; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Varje år är det ett stort antal studenter som väljer inriktningen revision på högskolor och universitet. Enligt Ekonomifakta (2012) börjar ungefär 1000 nyutexaminerade ekonomer på någon av landets fyra största revisionsföretag. LÄS MER