Sökning: "revision k3"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden revision k3.

 1. 1. Revisorn och valet av regelverk. En kvantitativ studie om hur valet av regelverk och revisorns uppfattade roll påverkas av aspekterna kostnad och nytta

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hansson; David Larsson; [2019-07-29]
  Nyckelord :Revisorns roll; K2; K3; Principbaserad; Regelbaserad; Regelverk; IFRS; IFRS för SMEs; Principal-agent; Proprietär kostnad; Potentiella fördelar; Redovisning; Revision;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nedskrivningar inom allmännyttan: revisorns roll

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karolina Zirlyte; Jenny Litmark; [2019-06-19]
  Nyckelord :revision; allmännyttan; nedskrivningar; K3; revisor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Revisorernas rekommendationer i valet mellan K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Johan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Business economics; annual report; K2; K3; consulting; accountant; Företagsekonomi; årsredovisning; K2; K3; rådgivning; revisor.;

  Sammanfattning : Studien behandlar revisorers syn på K-regelverken och vilka motiv som ligger till grund för deras rekommendationer till mindre företag i valet mellan K2 och K3. Studiens syfte är att komplettera den tidigare kunskapen på området för att skapa förutsättningar för att företagen skall bli mer självständiga i valet av redovisningsregelverk. LÄS MER

 4. 4. K3 vs. IFRS : Revisorers rekommendationer i företags val av redovisningsprincip

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Olovsson; Frida Lundgren; [2016]
  Nyckelord :K3; IFRS; Revisorer;

  Sammanfattning : Större onoterade bolag i Sverige är sedan den 1 januari 2014 enligt lag skyldiga att tillämpa det svenska regelverket K3. Företag kan dock istället för att tillämpa K3, frivilligt tillämpa den internationella redovisningsprincipen IFRS. LÄS MER

 5. 5. Revisionens nya utmaningar i och med förändrade redovisningsregler : En studie om hur revisionen påverkats efter fastighetsbolags tillämpning av regelverket K3

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mikaela Nordgren; Mikael Persson; [2015]
  Nyckelord :Revisionsprocessen; förändrade redovisningsregler; K3; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och förklara vilka nya utmaningar som uppstått för revisionen i samband med fastighetsbolags övergång till K3 med avseende på förändrade redovisningsregler, revisionsprocessen samt om detta anses påverka revisorernas tillämpning av god revisionssed.   Med studiens syfte som grund har denna undersökning genomförts utifrån en kvalitativ deduktiv ansats. LÄS MER