Sökning: "revision norrbotten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden revision norrbotten.

  1. 1. Revisionsvalet : Små aktiebolags motiv till att avstå revision

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Hanna Juto; Ludvig Hansson; [2020]
    Nyckelord :Revision;

    Sammanfattning : En lagändring som trädde i kraft 2010 innebar att små svenska aktiebolag inte längre omfattas av revisionsplikten. Detta innebär att revisionen idag är frivillig för de aktiebolag som inte överstiger gränsvärdet för revisionsplikt vilket innebär att ett företag under två räkenskapsår inte överskrider mer än ett av följande värden: 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och medelantal 3 anställda. LÄS MER