Sökning: "revision trovärdighet"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden revision trovärdighet.

 1. 1. Förändringen av revisionsarvodet och revisionsprocessen i en orolig samhällskontext : En kvantitativ studie om riskfyllda företag under covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linnea Berg; Lina Lundin; [2022]
  Nyckelord :Revisionsarvode; going concern; kris; covid-19; revisionsrisk; informationsasymmetri; komfort; Audit fee; going concern; crisis; Covid-19; pandemic; audit risk; asymmetric information; comfort;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder inga tvivel om att revisorn har en explicit funktion till att stärka redovisningens trovärdighet. I det sociologiska perspektivet kan vi även förstå revisorns funktion som en producent av komfort medan vi i det ekonomiskt rationella perspektivet ser revision som ett medel för att minska informationsasymmetri. LÄS MER

 2. 2. DEN KOMMUNALA REVISIONSPROCESSEN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alina Sjöberg; Matilda Wästefors; [2021]
  Nyckelord :The municipal audit; The audit process; expert auditor assistant; the elected auditor; Kommunal revision; revisionsprocess; sakkunnigt biträde; förtroendevald revisor;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att granska den kommunala verksamheten är det viktigaste organet den kommunala revisionen, en revisionsfunktion som består av minst fem förtroendevalda revisorer och deras sakkunniga biträde. De förtroendevalda revisorerna ska fungera som ett demokratiskt kontrollinstrument, deras sakkunniga biträde fungerar således som ett professionellt stöd till revisionsgruppen. LÄS MER

 3. 3. DIGITALISERING AV REVISION I SVERIGE : En studie om revisorers upplevelser av Covid19 krisens inverkan på digitaliseringen inom revisionen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Simon Andersson; Alexander Kyrk; [2021]
  Nyckelord :Auditing; Digitalization; Covid-19 crisis; Institutional Theory; Unified Theory of Acceptance and use of Technology; Revision; digitalisering; Covid-19; kris; Institutionell teori; Unified Theory of Acceptance and use of Technology;

  Sammanfattning : Revision har förekommit under tusentals år och professionen har utvecklats mycket under tiden som gått även om grundläggande drag förblivit det samma. Revision handlar om att granska finansiella rapporter och har därför en viktig roll i samhället, vilket medfört krav på trovärdighet och oberoende i revisionsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Den frivilliga revisionens påverkan på bankernas kreditbedömning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Kevin Liao; Sophie Falk; [2020]
  Nyckelord :Audit exemption; credit assessment; credit risk; small; Frivillig revision; kreditbedömning; kreditrisk; små företag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för små företag i Sverige, vilket innebar att små företag får välja om de vill ha en revisor eller inte. Ett av motiven bakom lagändringen var att småföretagens tillväxt skulle öka. För att öka tillväxten krävs finansiering. LÄS MER

 5. 5. I spårvattnet av revisionspliktens gränsvärden : En kvalitativ studie kring efterfrågan på revision, non-audit services och mot eventuella framtida EU-gränsvärden i Sverige

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Per Söderberg; Martin Schön; [2019]
  Nyckelord :Demand of audit; NAS; independent; threshold for audit requirement; medium sized companies; Efterfrågan på revision; NAS; oberoende; revisionspliktens gränsvärden; medelstora företag;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera privata företag, som inte skulle omfattas av revisionsplikt enligt EU:s gränsvärden, och revisorernas inställning till revision och non-audit services [NAS]. Vidare analysera hur NAS påverkar förhållandet mellan revisorer och företag. LÄS MER