Sökning: "revisionsberättelse"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet revisionsberättelse.

 1. 1. Revisorns dilemma : En studie om riskproblematik i perspektiv av skadeståndsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Wikfeldt; Michella Chammas; [2018]
  Nyckelord :audit; auditor; damages; liability; audit report; independence; difficult assessments; revision; revisor; skadestånd; skadeståndsansvar; riskproblematik; revisionsberättelse; oberoende; svårbedömda poster;

  Sammanfattning : Revisorer har i uppdrag att granska företagens finansiella räkenskaper för att säkerställa attsiffrorna är rättvisande, trots att det inte är en fullständig garanti. Revisorn har ettskadeståndsansvar i de fall han eller hon vållar skada i det granskade företaget. LÄS MER

 2. 2. Vad påverkar revisionskvalitet? : En studie om revisorers utfärdande av fortsatt drift-kommentarer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Camilla Lindström; Rebecka Sverin; [2018]
  Nyckelord :Audit quality; Going Concern Opinion; Revisionskvalitet; Fortsatt drift-kommentar; ISA 570; Kön; Ålder; Erfarenhet; Stadsstorlek;

  Sammanfattning : Intressenter grundar många av sina investeringsbeslut på vad som presenteras i bolags finansiella rapporter. Revisorer har därmed en viktig roll i samhället eftersom deras uppgift är att bestyrka finansiella rapporter och säkerställa att de i all väsentlighet ger en rättvisande bild av bolaget. LÄS MER

 3. 3. Nya informationskravet i revisionsberättelsen hos företag av allmänt intresse - kommunikativt eller symboliskt värdebidrag? : En kvalitativ studie av banker och kreditmarknadsinstitut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Thörnäs; Elvira Stehn; [2018]
  Nyckelord :Förväntningsgap; Informationsgap; Revisorsproffesion; Revisionsberättelse; Värdebidrag; Kommunikativt värde; Symboliskt värde och Informationskrav;

  Sammanfattning : Examensarbetet avhandlar hur den historiskt kritiserade revisionsberättelsens utformning och värdebidrag har påverkats efter införandet av det nya informationskravet RevR701. Det nya informationskravet innehåller rapporteringskrav om vad som benämns som annan information respektive särskilt betydelsefulla områden för revisionen. LÄS MER

 4. 4. Kommunal revision : Den outforskade relationen mellan förtroendevalda och externa revisorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ebba Engdahl; Jacqueline van der Bilt; [2018]
  Nyckelord :Municipal audit; Political auditor; External auditor; Reliance; Competence; Independence; Earlier work performance; Cooperation; Kommunal revision; Förtroendevald revisor; Extern revisor; Tillit; Kompetens; Oberoende; Tidigare arbetserfarenhet; Samarbete;

  Sammanfattning : Inom den kommunala revisionen samarbetar förtroendevalda och externa revisorer för att tillsammans genomföra en granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning. Kommunfullmäktige utser politiskt utvalda förtroendevalda revisorer och de ska enligt kommunallagen biträdas av externa revisorer för att kunna fullgöra sitt uppdrag utifrån god revisionssed. LÄS MER

 5. 5. Ren eller oren revisionsberättelse? : En studie om faktorers påverkan på utfallet av en revisionsberättelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Flouna Awdisho Danial; Ivana Nikolic Jevremovic; [2018]
  Nyckelord :Revision; revisor; ren oren revisionsberättelse; finansiella-och icke finansiella variabler;

  Sammanfattning : Revisionsmarknaden har förändrats under den senaste tidsperioden till följd av bland annat skandaler som till exempel Enronskandalen och revisionspliktens avskaffande 2010. När bedrägerier uppstår i företagens redovisning blir dess revisorer oftast anklagade som ansvariga då deras huvudsakliga uppgift är att granska företagens finansiella rapporter. LÄS MER