Sökning: "revisionsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet revisionsprocess.

 1. 1. Utvecklingen mot en modern och digitaliserad revision – En studie om implementering av big data och molntjänster inom revision

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Axelin; Robin Petersson; [2021-08-23]
  Nyckelord :digitalisering; big data; molntjänster; revisionsprocess; legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Tidigare forskning tror att big data och molntjänster kommer att ha storpåverkan på redovisningsarbetet framöver. Big data är stora volymer av information som hämtas irealtid och som kräver speciella metoder för att hantera. Molntjänster innebär datatjänster som geranvändaren tillgång överallt. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens effekt på revisionsprocessen & affärsmodellen : En studie tillämpad på små revisionsbyråer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amina Krcic; Qëndresa Shabani; [2021]
  Nyckelord :Digitization; audit; business model; audit process; digital instruments; small auditing firms; business model canvas; Digitalisering; revision; affärsmodell; revisionsprocess; digitala verktyg; små revisionsbyråer; business model canvas;

  Sammanfattning : Idag influeras samhället allt mer av digitaliseringens ständiga utveckling. Denna utveckling inkluderar nya digitala verktyg och processer vilka förändrar verksamheter och dess affärsmodeller. LÄS MER

 3. 3. Hur pratar du med din klient? : En studie om interaktionsval mellan revisorn och klienten

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Johansson; Hanna Landén; [2021]
  Nyckelord :Interaction technique; Auditing; Relationship; Client; Communication; Auditing process; Pandemic; Interaktionsteknik; Revision; Relation; Klient; Kommunikation; Revisionsprocess; Pandemi;

  Sammanfattning : Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2021 Författare: Emil Johansson och Hanna Landén Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin Examinator: Andreas Jansson Titel: Hur pratar du med din klient? - En studie om hur revisorn interagerar med sin klient Bakgrund: Coronapandemins inträde i samhället har inneburit att människor förväntas dra ner på sina fysiska kontakter med andra människor. Eftersom revisionsbranschen å ena sidan kommit långt i digitaliseringen är det möjligt att den inte påverkas i större utsträckning, men å andra sidan är fysiska kontakter viktiga för att upprätthålla en god relation med klienten. LÄS MER

 4. 4. DEN KOMMUNALA REVISIONSPROCESSEN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alina Sjöberg; Matilda Wästefors; [2021]
  Nyckelord :The municipal audit; The audit process; expert auditor assistant; the elected auditor; Kommunal revision; revisionsprocess; sakkunnigt biträde; förtroendevald revisor;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att granska den kommunala verksamheten är det viktigaste organet den kommunala revisionen, en revisionsfunktion som består av minst fem förtroendevalda revisorer och deras sakkunniga biträde. De förtroendevalda revisorerna ska fungera som ett demokratiskt kontrollinstrument, deras sakkunniga biträde fungerar således som ett professionellt stöd till revisionsgruppen. LÄS MER

 5. 5. Hur har digitaliseringen och Big data påverkat revisionsbranschen? : - Hur ser framtiden ut?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Jonatan Ryman; Felicia Torbjörnsson; [2021]
  Nyckelord :Big data; digitization; auditing and the audit process; Big data; digitalisering; revision och revisionsprocessen;

  Sammanfattning : Information och data är något som är värdefullt i de flesta organisationer. Idag finns det möjlighet att samla in och analysera stora mängder data, något som brukar benämnas Big data. Ifall materialet hanteras på ett korrekt sätt kan det leda till ett förbättrat beslutsfattande samt ökade insikter om kunden och marknaden. LÄS MER