Sökning: "revisionsrisk"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet revisionsrisk.

 1. 1. Förändringen av revisionsarvodet och revisionsprocessen i en orolig samhällskontext : En kvantitativ studie om riskfyllda företag under covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linnea Berg; Lina Lundin; [2022]
  Nyckelord :Revisionsarvode; going concern; kris; covid-19; revisionsrisk; informationsasymmetri; komfort; Audit fee; going concern; crisis; Covid-19; pandemic; audit risk; asymmetric information; comfort;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder inga tvivel om att revisorn har en explicit funktion till att stärka redovisningens trovärdighet. I det sociologiska perspektivet kan vi även förstå revisorns funktion som en producent av komfort medan vi i det ekonomiskt rationella perspektivet ser revision som ett medel för att minska informationsasymmetri. LÄS MER

 2. 2. Revision av immateriella tillgångar : En kvalitativ studie av svenska revisorers riskbedömning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Lekström; Emelie Alaviitala; [2021]
  Nyckelord :Revision; revision av immateriella tillgångar; immateriella tillgångar; riskbedömning;

  Sammanfattning : Världsekonomin har de senaste decennierna förändrats till att bli mer kunskapsbaserad. Denna förändring kan illustreras av att företagens tillgångar har gått från att vara 80% materiella till att bli 80% immateriella. LÄS MER

 3. 3. Nätverkets påverkan på väsentlighetsbedömningen : ”Hade ni frågat 10 olika revisorer, skulle ni få 10 olika svar”- B.M1

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linus Johansson; Stina Holmesson; [2020]
  Nyckelord :Väsentlighet; väsentlighetsbedömning; nätverk; revisionsrisk; revisionsriskmodellen; komfort; revision; profession;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Företagsekonomi, 4FE17E, VT2020.   Författare: Stina Holmesson och Linus Johansson Handledare: Christopher Von Koch Examinator: Andreas Jansson   Titel:Nätverkets påverkan på väsentlighetsbedömningen – ”Hade ni frågat 10 olika revisorer, skulle ni få 10 olika svar” -  B. LÄS MER

 4. 4. Professionell skepticism i en digitaliserad värld : En kvalitativ studie med fokus på den enskilde revisorn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Gustafsson; Josefine Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Professionell scepticism; digitalization; auditor; future auditing; audit risk; Big 4; Professionell skepticism; digitaliseringen; revisor; framtidens revision; revisionsrisk; Big 4;

  Sammanfattning : Den enskilde revisorn har till uppgift att granska ett företags finansiella rapporter och kommunicera resultatet till företagets intressenter. För att kvalitetssäkra att den finansiella informationen visar på en rättvisande bild av det reviderade företaget krävs det att revisorn är ifrågasättande och uppmärksam i sitt arbete. LÄS MER

 5. 5. Risk & väsentlighet : en kvantitativ studie på faktorer som påverkar revisorns bedömningar vid en revision

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Malin Karlsson; Moa Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Revision; revisor; risk; väsentlighet; tidsbudgetpress; revisorns erfarenhet; personliga egenskaper; revisionsbyrån;

  Sammanfattning : Studien avser undersöka faktorer som påverkar revisorers förändring i risk- och väsentlighetsbedömningar samt hur tidsbudgetpress påverkar bedömningarna. Ämnet är högst aktuellt då tidigare forskning menar att pressen och stressen i revisionsyrket aldrig varit högre. LÄS MER