Sökning: "revisionsstandarder"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet revisionsstandarder.

 1. 1. Revision inom privat och offentlig sektor: en jämförelse : En jämförande studie av granskningsprocessen för revision inom den privata sektorn och statlig revision

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Paulina Söderström; Suana Muric; [2019]
  Nyckelord :Audit review process; Riksrevisionen; Supreme Audit Institutions; public sector audits; audit quality; Granskningsprocess; Riksrevisionen; Supreme audit institutions; statlig revision; revisionskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2000-talet har ett antal skandaler skakat om revisionsbranschen, både inom den privata och den offentliga sektorn. Detta har väckt ett intresse för att undersöka hur revisionen går till inom dessa två sektorer. LÄS MER

 2. 2. En efterfrågestyrd revision -Behovet av anpassade standarder för revision av mindre företag utifrån revisorns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Gillmert; Henrik Persson; [2017-06-16]
  Nyckelord :Revision av mindre företag; anpassade revisionsstandarder; anpassad ISA; efterfrågestyrd revision; gränsvärden för revisionsplikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Revisorer har uttryckt att det nuvarande revisionsregelverket (ISA) harblivit alltför omfattande, komplext och otympligt vid revision av mindre företag. Detta har blandannat uppmärksammats genom ett förslag om en nordisk standard som är anpassad för dennagrupp av företag. LÄS MER

 3. 3. Den nya revisionsberättelsen : Inriktning på bedömning och förmedling av särskilt betydelsefulla områden och fortsatt drift

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Karolin Nilsson; My Fen Hau; [2017]
  Nyckelord :Going concern; Expectation gap; Communication gap; Audit quality; Key audit matters; Fortsatt drift; förväntningsgap; kommunikationsgap; revisionskvalité; särskilt betydelsefulla områden;

  Sammanfattning : Den nya revisionsberättelsen framkom efter finanskrisen år 2008 till följd av ett behov att öka transparensen av revisorers bedömningar. Oberoende, kompetens och förtroende påverkar bedömningarna, vilket resulterar i en viss nivå av revisionskvalité. Tidigare var det svårt för intressenter att identifiera företagens riskområden. LÄS MER

 4. 4. Den nya revisionsberättelsen : Hur rapporteringen av 'Särskild Betydelsefulla Områden' påverkas av revisorns skadeståndsrisk

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Berg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För börsnoterade aktiebolag kommer revisionsberättelsen för det räkenskapsår som avslutas vid årsskiftet 2016/2017 att se annorlunda ut jämfört med tidigare år. Detta är en följd av de nya regler som tillkommit i ”Revisionspaketet” från EU. LÄS MER

 5. 5. International Standards on Auditing : Internationell standardisering med kulturella hinder?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Yulia Sivertsson; Jenny Thorildsson; [2015]
  Nyckelord :International Standards on Auditing ISA ; EU membership; Hofstede’s cultural factors; GDP; legal system; market orientation.; International Standards on Auditing ISA ; EU-medlemskap; Hofstedes kulturella faktorer; BNP; legalt system; marknadens ekonomiska riktning;

  Sammanfattning : Syfte: International Standards on Auditing (ISA) är ett ramverk för revision som introducerats för att öka revisionskvaliteten globalt. Övergången till ISA ökar kontinuerligt bland världens länder. En bidragande orsak är att EU har antagit övergången i det åttonde bolagsrättsliga direktivet. LÄS MER