Sökning: "revisorslag"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet revisorslag.

 1. 1. Kristider - Revisorns arbetsuppgifter : En studie om revisorernas arbetsuppgifter i krissituationer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marcus Vogel; Fredrik Johansson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; authorized auditor; audit; accounting-law; independent; customer relationships; customer advice; digitalization; Covid-19; auktoriserad revisor; revision; revisorslag; fortlevnadsprincipen; oberoende; kundrelationer; kundrådgivning; digitalisering.;

  Sammanfattning : En revisor ska utifrån ett opartiskt och självständigt förhållningssätt granska ett företags redovisning. Uppdraget som revisorn genomför ska enligt gällande lagar genomföras helt oberoende. Det innebär att revisionen inte ska påverkas av yttre omständigheter eller personliga agendor. LÄS MER

 2. 2. Dokumentation Revisorns A och O, men när är den tillräcklig?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Tobias Lundell; [2013]
  Nyckelord :Revision; Dokumentation; Revisorslag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Revisorsnämnden (RN) är en statlig myndighet. Deras främsta uppgift är att övervaka revisorer i Sverige för att på så vis upprätthålla förtroendet för revisionsbranschen. Förtroendet är viktigt eftersom att olika intressenter ska ha tillgång till trovärdig information om företags redovisning och förvaltning. LÄS MER

 3. 3. Revisorns särskilda yttranden enligt ABL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jasmina Jasarevic; [2012]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett av aktiebolagets mest karaktäristiska drag är att aktieägarna inte svarar personligen för bolagets förpliktelser. För att balansera avsaknaden av personligt betalningsansvar innehåller ABL, vid sidan av den lagstadgade revisionen, ett antal specialbestämmelser som föreskriver att vissa åtgärder skall granskas av en kvalificerad revisor. LÄS MER

 4. 4. Borttagandet av behörighetsskillnaden mellan auktoriserade och godkända revisorer med revisorsexamen : En studie om lagändringens genomslagskraft och om professionens, organisationens och individens förändringsbenägenhet har påverkat omfattningen av genomslagskraften 

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Wallentinsson Geijstedt; Sofie Zettergren; [2010]
  Nyckelord :Behörighetsskillnad; Auktoriserade revisorer; Godkända revisorer med revisorsexamen; Revisorslag 2001:883; Förändringsbenägenhet;

  Sammanfattning : I denna uppsats har genomslagskraften av den revisorslag som trädde ikraft år 2002, vilken medförde ett borttagande av behörighetsskillnaden mellan auktoriserade och godkända revisorer med avlagd revisorsexamen, studerats. För att förklara omfattningen av lagändringens genomslagskraft har även professionens, organisationens och individens förändringsbenägenhet undersökts. LÄS MER

 5. 5. Revisorns oberoende : Analysmodellen, effektivt hjälpmedel för att stärka oberoendet?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Youssef Echelhi; Aryan Khaffaf; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Revisorernas arbete har under de senaste åren blivit alltmer ifrågasatt där deras oberoende varit ett hett diskussionsämne. De senaste årens företagsskandaler runt om i världen, där revisionsbyråerna varit grundorsaken till skandalerna, har bidragit till ifrågasättandet av revisorernas förtroende. LÄS MER