Sökning: "rhinoceros"

Visar resultat 16 - 20 av 39 uppsatser innehållade ordet rhinoceros.

 1. 16. Effektivisering av broprojektering i Tekla Structures tilläggsfunktion Bridge Creator

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Linus Lundmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitaliseringen ger möjligheter till nya och effektivare arbetssätt inom alla möjliga branscher. Nya programvaror och tilläggsfunktioner släpps allteftersom och det finns mycket ny information att ta in för de personer som anpassar sig till dessa nya programvaror. LÄS MER

 2. 17. Automatisering av konstruktionsberäkningar för konceptuell design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Henning Stenbäck; Emelie Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Conceptual design; parametric design; load bearing system; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheterna kring att autor-matisera konstruktionsberäknngar i ett tidigt skede. Automatiseringensker med hjälp av det parametriska verktyget Grasshopper som är ettinsticksprogram till Rhino. I skriptet kan skjuväggar optiomeras stabi-lisera byggnaden med minsta möjliga materialmängd. LÄS MER

 3. 18. An investigation into whether poaching creates an ecological trap for white rhinoceros in Hluhluwe-iMfolozi Park, South Africa

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Alice Michel; [2019]
  Nyckelord :ecological trap; rhinoceros; maladaptation; megaherbivore; source-sink; habitat quality; middens;

  Sammanfattning : In an ecological trap, animals choose habitat based upon cues that once led members of their species to optimal habitat, but now lead to habitat where individual fitness is reduced because of changing conditions. The southern white rhinoceros (Ceratotherium simum) is a threatened species due to poaching for its keratin horn. LÄS MER

 4. 19. Optimering av böjarmering genom FEM-analys & Strut-and-Tie-modellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Tomas Dahl; [2018]
  Nyckelord :Strut-and-Tie-metoden STM ; Finita Elementmetoden FEM ; Topologioptimering TO ; Virtual Design and Construction VDC ; Strut and Tie method STM ; Finite Element method FEM ; Topology optimization TO ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett koordinerat samarbete och tydlig kommunikation utgör grunden för en välfungerande projektering av ett byggprojekt. I det traditionella tillvägagångssättet utförs arbetet sekventiellt, där projektet passerar mellan de inblandade parterna i turordning. LÄS MER

 5. 20. Moderna skolmiljöer: god tillgång till dagsljus genom tidig integrering av statiska, dynamiska och kvalitativa mätindikatorer : Ett gestaltningsförslag med lärdomar ur undersökningar av studieobjekt och dagsljussimuleringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jonathan Lindberg; Jacob Brismo; [2018]
  Nyckelord :Day-lit room; Student performance and daylightlevels in schools; Optimally Day-lit Area; Daylight Glare Probability; Daylightfactor; modern pedagogic in schools; rules of thumb; health and daylight; Dagsljusbelyst; Elevers prestation och dagsljustillgång i skolmiljö; Optimally Day-lit Area; Daylight Glare Probability; Dagsljusfaktor; modern pedagogik i skolmiljöer; tumregler; hälsa och dagsljus;

  Sammanfattning : Idag byggs fler bostäder än vad som gjorts under de senaste 60 åren. Det finns många utmaningar med den volym bostäder som behöver byggas. Många bostäder kommer byggas i exploateringsområden, detta ställer krav på infrastrukturinvesteringar exempelvis i form av nya skolor. LÄS MER