Sökning: "right to access public documents"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden right to access public documents.

 1. 1. Att välja e-arkiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Viola Davidsson; [2019]
  Nyckelord :e-arkiv;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har exploderat de senaste 30 åren och tyvärr har inte arkiven hunnit med i denna utveckling. Många kommuner har ännu inte tagit steget ut och infört e-arkiv, från en enkätundersökning som Riksarkivet gjorde 2010 visade det sig att enbart en femtedel av Sveriges kommuner hade infört e-arkiv vilket är väldigt lite med tanke på hur mycket framsteg digitaliseringen har gjort. LÄS MER

 2. 2. Samtidens offentlighetsprincip : En undersökning kring allmänhetens rätt att tillgå allmänna handlingar i dagens samhälle, särskilt när det krävs större sök- eller andra arbetsinsatser från myndigheternas sida

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Michaela Frösing; [2018]
  Nyckelord :Offentlighetsprincipen; Rätten att ta del av allmänna handlingar; Allmänna handlingar;

  Sammanfattning : This study aims to put light into a problem that often is seen as a complexed, vaguely legislated “grey area” in the fundamental laws regarding access to official documents, mainly focusing on the technical and workforce related boundaries. Sweden is worldwide known for the democracy and openness. LÄS MER

 3. 3. Inskränker GDPR rätten att ta del av allmänna handlingar? : En analys av offentlighetsprincipen i ljuset av EU-rättens företräde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anosheh Jabal Ameli; [2018]
  Nyckelord :GDPR; right to access public documents; Primacy of EU Law; GDPR; offentlighetsprincipen; EU-rättens företräde; PUL; OSL; Dataskyddslagen; handlingsoffentlighet;

  Sammanfattning : EU har gradvis utökat sin normgivningskompetens, ofta på bekostnad av medlemsstaternas lagstiftning. Detta har nyligen aktualiserats för Sverige på grund av Dataskyddsförordningen som i folkmun kallas GDPR. LÄS MER

 4. 4. Att blåsa i visslan - Skyddet för visselblåsare inom offentlig verksamhet i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tegnestedt; Jessica Andersson; [2018]
  Nyckelord :Visselblåsning; Whistleblowing; Komparativ metod; Skandinavien; Offentlig sektor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen redogörs det för vilket rättsligt skydd offentliganställda i Skandinavien har när det gäller att påtala missförhållanden på sin arbetsplats och vad detta skyddet innebär för arbetstagaren. Det redogörs även för vilka begränsningar som kan finnas i det rättsliga skyddet och vilka jämförelser som går att göra mellan Sveriges, Danmarks och Norges regleringar på området. LÄS MER

 5. 5. Att värna privatlivets helgd : en arkivvetenskaplig studie av sekretesslagens utveckling 1927-2010

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Peter Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Archival science; public access to official documents; privacy; integrity; legitimacy; history; rule of law; secrecy; arkivvetenskap; personlig integritet; sekretess; historia; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Since 1766 the principle public access to official documents have been the main rule and secrecy the exception within the Swedish State. During the early 20th century this principle however became challenged by the emerging welfare state and its need to collect integrity sensitive data to achieve its goal of creating equal opportunities for all its citizens. LÄS MER