Sökning: "right to health for persons with disabilities"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden right to health for persons with disabilities.

 1. 1. Föräldraansvaret vid bedömningen av personlig assistans

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jonna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det har inte alltid varit en självklarhet att personer med funktionsnedsättning ska åtnjuta samma rättigheter som andra människor. Synen på funktionsnedsättning och funktionshinder har förändrats över tid, från något individrelaterat till en numera miljörelaterad nedsättning. LÄS MER

 2. 2. It is also about health: an analysis of the CRPD Committee practice in light of southern epistemologies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Barbara Oliveira Marcondes; [2020]
  Nyckelord :CRPD Committee; right to health for persons with disabilities; training of health professionals; prevention of primary impairments; disability studies from the Global South; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right to health for persons with disabilities in the global South is far from being realized. The 2011 World Report on Disability suggests that the majority of persons with disabilities live in low- and middle-income countries. Further studies suggest that around 80% of persons with disabilities in global South countries report poor health. LÄS MER

 3. 3. Marrakechfördragets införlivande i svensk rätt - Stärkta rättigheter och ökad tillgänglighet, eller en kraftlös symbol — En analys av 2018 års ändring av upphovsrättslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Jester; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; folkrätt; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine the amendment to the law (1960:729) on copyright for literary and artistic works as of SFS 2018:1099. The purpose was also to examine whether this amendment has taken into sufficient consideration the international principles for the protection of human rights for people with disabilities, or if the alteration has been of a mostly symbolic nature. LÄS MER

 4. 4. "(O)lika rättigheter?" : En kritisk diskursanalys av hur innehållet i offentliga dokument skapar och reproducerar innebörden av bärande begrepp inomlagen LSS (1993:387) på tre nivåer i samhället: Regering, Socialstyrelsen och kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Emelie Iversen; [2016]
  Nyckelord :Impairments; welfare organization; good living conditions; participation; LSS; domain theory; inequalities; Funktionsnedsättningar; välfärdsorganisering; goda levnadsvillkor; delaktighet; LSS; domänteori; ojämlikheter;

  Sammanfattning : Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är den svenska lag som skall tillförsäkra samhällsmedborgare med vissa specificerade funktionsnedsättningar stöd och service i syfte att uppnå goda levnadsvillkor och ges möjligheten att få leva som alla andra samhällsmedborgare genom delaktighet i utformandet av sitt egna liv. Det sker varje år en ökning i antal beviljade insatser utifrån lagen och år 2015 var det 117 200 st beviljade och verkställda LSS-insatser genomförda det året. LÄS MER

 5. 5. Otillräkneliga eller allvarligt psykiskt störda lagöverträdare - Vilka psykiskt störda lagöverträdare som bör särbehandlas, och framför allt hur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristina Wanhainen; [2011]
  Nyckelord :Straffrätt; Tillräknelighet; Fängelseförbud; Psykisk störning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Psykiskt störda lagöverträdare har ofta inte samma förutsättningar som andra att följa lagen då de kan ha en annan föreställning av, eller en annan förmåga att resonera kring, verkligheten. Det är vår föreställning av verkligheten som ger oss skäl att göra eller att inte göra vissa saker, och vår uppfattning om vilka följder vårt handlande kommer att få, får betydelse för om vi företar handlingen eller inte. LÄS MER