Sökning: "rikssvenska uppsala"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden rikssvenska uppsala.

 1. 1. Estlandssvenskarna och bildningstraditionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lukas Thomsson; [2015]
  Nyckelord :Estlandssvenskar; Folkskola; Utbildning; Klassresa; Språk;

  Sammanfattning : Från 1200-talet och framåt bodde de som vi i modern tid kallar estlandssvenskarna längs Estlands kuster och på öarna utanför Estland. När det estlandssvenska samhällets existens upphörde på 1940-talet då andra världskriget medförde att de flesta estlandssvenskar lämnade sina byar och flyttade till Sverige uppgick estlandssvenskarnas antal till cirka 8 000 personer. LÄS MER

 2. 2. Mjuk och varm eller långsam och bonnig? : Om gotländska gymnasieungdomars attityder till dialekt samt dialektundervisningens betydelse sett ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Fanny Larsson; [2014]
  Nyckelord :dialekt; attityd; gotländska; gymnasieelever; gymnasielärare; dialektundervisning;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om gotländska ungdomars attityder till och bruk av dialekt, samt gotländska svensklärares inställning och utformande av dialektundervisningen i skolan. Informanterna består av 81 gymnasieelever från två gotländska gymnasieskolor, samt tio svensklärare från samma skolor. Informantgrupperna har besvarat varsin enkät. LÄS MER

 3. 3. Dialektbruk och dialektattityd : Hur lärare förhåller sig till dialekter i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Liljegren; Daniella Glifberg; [2013]
  Nyckelord :Didactics; interview; questionnaire; dialect; sociolinguistics; Didaktik; intervju; enkät; dialekt; språksociologi;

  Sammanfattning : Dialekter jämnas allt mer ut och utpräglade dialekter är sällsynta i dagens samhälle. I denna utjämning har skolan spelat en stor roll då det under 1800-talet förespråkades en utrotningspedagogik på grund av språkliga fördomar. LÄS MER

 4. 4. Några enstaka raubär på ladingen : En uppsats om attityder till den gotländska dialekten

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lovisa Öhlund; [2007]
  Nyckelord :Dialekt;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om bruket av och attityden till dialekten gotländska. De 58 informanterna är elever som går i första ring på Richard Steffengymnasiet i Visby och de har deltagit i undersökningen genom att de har svarat på en enkät. LÄS MER