Sökning: "rim ramsor språkutveckling"

Visar resultat 6 - 10 av 54 uppsatser innehållade orden rim ramsor språkutveckling.

 1. 6. En studie om barns och pedagogers relation till musik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Veronica Petersson; [2019]
  Nyckelord :inflytande och delaktighet; kreativitet; känslor; eget musikintresse; språkutveckling; gemenskap; rytm och takt; instrument;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om barns och pedagogers relation till musik. För att studera detta har jag använt mig av kvalitativa metoder, observationer, samtal och intervjuer av barn och pedagoger i förskolan. Materialet har i efterhand kategoriserats och analyserats för att hitta samband och mönster. Fyra pedagoger och tre barn har intervjuats. LÄS MER

 2. 7. Förskollärares erfarenheter kring arbetet med flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emelie Andersson; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskollärare; Modersmål; Språkutvecklande arbete; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad kunskap om förskollärares erfarenheter kring arbetet med flerspråkiga barn. Studien är gjord utifrån intervjuer med sex förskollärare på två mångkulturella förskolor. I studiens resultat synliggörs förskollärarnas erfarenheter kring arbetet med flerspråkiga barn. LÄS MER

 3. 8. Flerspråkiga barn i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med flerspråkiga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Nathalie Blom; Mikaela Forsberg Liifv; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; språkutveckling; modersmål; andraspråk; kommunikation; förskola; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap för hur några förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Både statistik och tidigare forskning lyfter att flerspråkiga barn har ökat i förskolan, vilket betyder att det är viktigt att ha kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 4. 9. Barns lärande i språk : Förskollärarnas arbetssätt kring barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hazal Bulduk; Emily Cung; [2018]
  Nyckelord :Språkutveckling; förskollärare; arbetssätt; förskola.;

  Sammanfattning : Inledning Det är av stor betydelse att förskollärarna har förståelse om barns språkutveckling eftersom de möter barn i olika åldrar i förskolans verksamhet. Språk är ett sätt för barn att visa hur de känner och för att kunna samtala med både andra barn och vuxna i förskolan. LÄS MER

 5. 10. Alla barns rätt till kommunikation i förskolan : En studie med fokus på TAKK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linn Larsson; Sara Kjell; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att genom intervjuer ta reda på hur pedagoger på flera småbarnsavdelningar med barn i åldrarna ett till tre år arbetar med barns kommunikation, språkutveckling samt om de använder TAKK och hur de i sådana fall arbetar med det. Bakgrund/tidigare forskning Tidigare forskning kring kommunikation, språkutveckling och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) presenteras. LÄS MER