Sökning: "rimlighetsbedömning i matematik"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden rimlighetsbedömning i matematik.

 1. 1. Elevers rimlighetsbedömning när de löser olika typer av problemlösningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

  Författare :Maria Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Problemsolving; assessment of plausibility; reality; lower primary school; Mathematics; Problemlösning; rimlighetsbedömning; verklighet; lågstadiet; matematik;

  Sammanfattning : Den här studien har för avsikt att ta reda på hur olika typer av problemlösningsuppgifter påverkar elevernas förmåga att rimlighetsbedöma sina lösningar och svar. Studien syftar också till att ta reda på hur elever relaterar till verkligheten när de löser olika typer av problemlösningsuppgifter. LÄS MER

 2. 2. Rimlig matematik : En läroboksanalys om rimlighet och uppskattning i matematikläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mathilda Lennermo Selin; [2016]
  Nyckelord :Läroböcker; Textanalys; Rimlighetsbedömning; Uppskattning;

  Sammanfattning : Förmågan att kunna göra rimlighetsbedömningar och uppskattningar är viktig både i vardagslivet och i matematiken. Dock visar både tidigare forskning och min egen erfarenhet från VFU-perioder att eleverna oftast inte reflekterar över resultatets rimlighet och att de inte tar hänsyn till kunskaper om verkliga livet vid beräkning av matematiska textuppgifter och problem. LÄS MER

 3. 3. Dyskalkyli hos elever : Kännetecken, orsaker och arbetssätt

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Stephanie Bygghammar; Blomberg Lisa; [2014]
  Nyckelord :Dyscalculia; Dyskalkyli; bristande taluppfattning; aritmetiska svårigheter; specifika matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är ett konsumtionsarbete som berör ämnet dyskalkyli inom matematik. Arbetet består av tre frågeställningar som ska svara på frågorna: hur dyskalkyli kännetecknas, vad det finns för bidragande orsaker samt hur läraren kan arbeta med elever som har dyskalkyli. LÄS MER

 4. 4. En jämförande studie av svenska och turkiska lärares matematikundervisning i grundskolans tidigare år

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Yasemin Ünver; [2013]
  Nyckelord :Matematikundervisning; grundskolans tidigare år; undervisning; kursplan för matematik; lärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur svenska och turkiska lärare undervisar i matematik och vilka de centrala skillnaderna är mellan svenska respektive turkiska lärares matematikundervisning, med fokus på den kulturella och skolspecifika nivån. Den svenska nya läroplanen betonar innebörden med att eleverna ges möjlighet till att utveckla förmågan att lösa problem, använda logiska resonemang och kommunicera matematik, medan den turkiska läroplanen betonar innebörden av eleverna motivation till ämnet och att fokus har ändrats från enbart skriftlig huvudräkning till rimlighetsbedömning och problemlösning. LÄS MER

 5. 5. Sofia, en elev med specifika matematiksvårigheter - en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mischgan Haschimi; Petra Fahl; [2006]
  Nyckelord :matematik; matematiksvårigheter; specifika matematiksvårigheter; dyskalkyli;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att förvärva kunskap och förståelse för elever med specifika matematiksvårigheter som ska ligga till grund för vårt kommande yrke som matematiklärare. Vi avser att undersöka hur elever med specifika matematiksvårigheter identifieras samt hur elevens vardag påverkas. LÄS MER