Sökning: "rimlighetsbedömning i matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden rimlighetsbedömning i matematik.

 1. 1. Är det rimligt? : SUM-elevers reflektion och resonemang om rimlighetsbedömning och lämplig lösningsstrategi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anette Arvidsson; Pia Lundberg; [2019]
  Nyckelord :SUM-elev; design-research; begreppsutveckling; uppskattning; rimlighetsbedömning; subtraktionsstrategier; verklighetsnära uppgifter; reflektion resonemang;

  Sammanfattning : Med den kvalitativa metoden design-research har vi i vår studie, likt en bro kombinerat teori och praktik genom att genomföra tre lektioner, i en cyklisk process med en årskurs 3. Vårt syfte var att skapa förståelse för hur en lektionssekvens kan främja SUM-elevers inlärning av rimlighetsbedömning samt lämpligt val av  subtraktionsstrategi, genom inkludering i den ordinarie undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Räkna med matematiksvårigheter : En analys av matematiksvaga elevers svårigheter, baserad på det nationella provet i år 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Ingrid Börnesson; [2017]
  Nyckelord :matematik; matematiksvårigheter; specialpedagogik; nationella prov; konstruktivistiskt grundad teori;

  Sammanfattning : Många elever hamnar i svårigheter med matematiken vilket kan få stora konsekvenser i såväl privatliv som kommande yrkesliv. I skolan kan en elev ha allmänna svårigheter med många ämnen vilket gör det förhållandevis enkelt att planera en bra undervisning. LÄS MER

 3. 3. Elevers rimlighetsbedömning när de löser olika typer av problemlösningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

  Författare :Maria Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Problemsolving; assessment of plausibility; reality; lower primary school; Mathematics; Problemlösning; rimlighetsbedömning; verklighet; lågstadiet; matematik;

  Sammanfattning : Den här studien har för avsikt att ta reda på hur olika typer av problemlösningsuppgifter påverkar elevernas förmåga att rimlighetsbedöma sina lösningar och svar. Studien syftar också till att ta reda på hur elever relaterar till verkligheten när de löser olika typer av problemlösningsuppgifter. LÄS MER

 4. 4. Rimlig matematik : En läroboksanalys om rimlighet och uppskattning i matematikläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mathilda Lennermo Selin; [2016]
  Nyckelord :Läroböcker; Textanalys; Rimlighetsbedömning; Uppskattning;

  Sammanfattning : Förmågan att kunna göra rimlighetsbedömningar och uppskattningar är viktig både i vardagslivet och i matematiken. Dock visar både tidigare forskning och min egen erfarenhet från VFU-perioder att eleverna oftast inte reflekterar över resultatets rimlighet och att de inte tar hänsyn till kunskaper om verkliga livet vid beräkning av matematiska textuppgifter och problem. LÄS MER

 5. 5. Dyskalkyli hos elever : Kännetecken, orsaker och arbetssätt

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Stephanie Bygghammar; Blomberg Lisa; [2014]
  Nyckelord :Dyscalculia; Dyskalkyli; bristande taluppfattning; aritmetiska svårigheter; specifika matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är ett konsumtionsarbete som berör ämnet dyskalkyli inom matematik. Arbetet består av tre frågeställningar som ska svara på frågorna: hur dyskalkyli kännetecknas, vad det finns för bidragande orsaker samt hur läraren kan arbeta med elever som har dyskalkyli. LÄS MER