Sökning: "risk factors and nursing process"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden risk factors and nursing process.

 1. 1. Uppkomst av trycksår i det postoperativa förloppet : En kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Frida Holmqvist; Therese Antonsson; [2018]
  Nyckelord :Care; Nursing; Postoperative; Pressure ulcer; Omvårdnad; Postoperativ; Trycksår;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Pressure ulcer is caused by pressure on the same skin area for a certain period of time, which causes a reduced blood circulation in the affected area and causes the tissue to die. Pressure ulcer is a major strain on healthcare, society and a big suffering for the patient. It contributes with high costs, extended care and pain. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av den äldre patientens omvårdnad vid urininkontinens. En empirisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Hew Thach; Maria Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Kommunal hälso-och sjukvård; Kvalitativ studie; Kärnkompetenserna; Sjuksköterskors upplevelse; Urininkontinens; Äldre;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV DEN ÄLDRE PATIENTENS OMVÅRDNAD VID URININKONTINENS EN EMPIRISK INTERVJUSTUDIE EMELIE HEW THACH MARIA JEPPSSON Hew Thach, E & Jeppsson, M. Sjuksköterskors upplevelser av den äldre patientens omvårdnad vid urininkontinens. En empirisk intervjustudie. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av omvårdnad efter ett suicidförsök

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Elving; Helena Hallstensson; [2018]
  Nyckelord :Caring; experiences; nursing; suicide attempt; omvårdnad; suicidförsök; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ca 7000 personer i Sverige försöker varje år ta sitt liv. Denna siffra förväntas stiga. De främsta riskfaktorerna för suicid är tidigare suicidförsök och psykisk sjukdom. Det stigmatiserade synsättet i samhället bidrar till att många upplever skam kring suicidala tankar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans bedömning och dokumentation av vätskebalans inom akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hok-Jan Au; Malin Persson; [2018]
  Nyckelord :Fluid balance; Nursing assessment; Nursing documentation; fFuid balance chart; Vätskebalans; Sjuksköterskebedömning; Omvårdnadsdokumentation; Vätskebalanslista;

  Sammanfattning : Akutsjukvård är tidskänsliga vårdinsatser som ges till patienter som drabbas av akut sjukdom. Akut sjukdom kan innebära försämring av kronisk sjukdom eller nytillkommen plötslig ohälsa i behov av snabb handläggning. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar sjukssköterskors ledarskap i omvårdnadsarbete inom äldrevården i Sverige : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aleksandra Hewelt Michalik; Marika Neilande; [2018]
  Nyckelord :Nurse; Leadership; Elderly care; Sweden; Katie Eriksson; Sjuksköterska; Ledarskap; Äldrevård; Sverige; Katie Eriksson;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning blir allt äldre och därmed kommer det att ställas höga krav på hälso- och sjukvården. Redan idag är situationen inom äldrevården oroande på grund av brist på utbildad personal, speciellt sjuksköterskor. Konsekvensen av detta resulterar ofta i bristande omvårdnad och risk för vårdskador inom äldrevården. LÄS MER