Sökning: "risk sme"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden risk sme.

 1. 1. UX som tankesätt istället för arbetssätt : En studie om hur designers hos SME-företag i den svenska designbranschen förhåller sig till UX-design och användarmedverkan i designprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Matilda Rudblom; Elin Elfström; [2020]
  Nyckelord :Designers; SME; designbranschen; UX; UX methods; value; customer competence; responsibility; design thinking.; Designers; SME; designbranschen; UX; UX-metoder; värde; beställarkompetens; ansvar; designtänk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out if the gap between theory and practice is also visible in the Swedish design industry and how the gap could then be reduced. Previous research describes a lack of UX (User eXperience) work in design processes and a study has therefore been conducted with the aim to formalize guidelines for how companies, which do not include UX and users in their design processes, should develop their UX work in order to offer better artifacts. LÄS MER

 2. 2. Resources influencing the growth of a firm at different stages: A qualitative study of Vietnamese SMEs in the IT Sector

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Maiful Begum; Dang Hong Thai; [2020]
  Nyckelord :SME; IT sector; Growth; Growth Stages; Resources;

  Sammanfattning : This research aims to identify the key resources influencing the growth of IT-based SMEs in Vietnam in 5 different growth stages which were developed by Churchill and Lewis (1983); and we also demonstrated the process how such key resources are created, acquired, accumulated and exploited for the growth accordingly. We interviewed 4 founding members of 4 companies to collect the primary data and used some internet sources for secondary data. LÄS MER

 3. 3. Det är som att leka med elden : En kvalitativ studie om valutakursens påverkan på internationellt agernade svenska SME-företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elin Appelqvist; Emma Thomsson; [2020]
  Nyckelord :Currency exposure; Currency risk; Currency strategy; Exchange rate; Export; Hedging; Import; SME; Export; Hedging; Import; SME; Valutakurs; Valutarisk; Valutastrategi; Valutaexponering;

  Sammanfattning : Företag som agerar på en internationell marknad står inför olika risker men också möjligheter vid en valutafluktuation. Företag som hanterar ett pengaflöde i någon form av utländsk valuta står inför valutaexponering när valutakursen fluktuerar. För att minska valutarisken kan företagen använda sig av olika valutastrategier. LÄS MER

 4. 4. Säkringsredovisning : En komparativ studie av IFRS 9 & K3

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michelle Edgren; Amanda Elofsson; [2020]
  Nyckelord :Hedge accounting; IFRS 9; K3; IAS 39; IFRS for SME; stakeholder model; Säkringsredovisning; IFRS 9; K3; IAS 39; IFRS for SME; intressentmodellen;

  Sammanfattning : Dagens företag är exponerade för många olika typer av risker, några av dessa är valuta, ränta och råvarupriser. För att skydda sig mot sådana risker kan företag som tillämpar regelverken IFRS alternativt K3 välja att använda sig av säkringsinstrument vilket exempelvis kan vara en valutatermin. LÄS MER

 5. 5. Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter : En fallstudie på Wexiödisk AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Abo Sabih; Emil Sutarzewicz; [2020]
  Nyckelord :Purchasing process; purchasing process for transports; non-value creating activities; wastes; outsourcing; Inköpsprocess; inköpsprocess för transporter; icke-värdeskapande aktiviteter; slöserier; outsourcing;

  Sammanfattning : Titel: Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter. - En fallstudie på Wexiödisk ABBakgrund: Allt fler företag väljer att inte utföra transporterna på egen hand och istället samarbetar med tredjepartslogistikföretag. LÄS MER