Sökning: "risk-adjusted return"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade orden risk-adjusted return.

 1. 1. How to choose green?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Adrian Thureborn; Jakob Ödman; [2022-02-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper investigates if there is any difference between active managed funds and passive managed funds in regard to their risk-adjusted return. The thesis focuses on Swedish sustainable funds that invest in accordance with the ESG (environmental, governance and social) criteria during the time period 2011-2021. LÄS MER

 2. 2. Aktivt och passivt förvaltade aktiefonder på den svenska finansmarknaden : En kvantitativ studie om förhållandet mellan förvaltningsstil och avkastning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Albin Ljungh; Gustav Österman; [2022]
  Nyckelord :Mutal funds; fund management strategy; actively managed funds; index funds; return; Sharpe ratio; fund fees; Fonder; förvaltningsstrategi; aktivt förvaltade fonder; indexfonder; avkastning; Sharpekvot; fondavgift;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har investeringsintresset ökat kraftigt, och i synnerhet intresset för att investera i fonder. Detta medför en problematik då valet att investera i aktivt eller passivt förvaltade fonder inte är självklart. Tidigare studier pekar åt olika håll när det kommer till detta dilemma. LÄS MER

 3. 3. Blir den svenska marknaden förledd av resultatmanipulation? : En studie av marknadens reaktion på diskretionära periodiseringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Andersson; Niklas Eliasson; [2022]
  Nyckelord :Resultatmanipulation; Effektiva marknadshypotesen; Diskretionära periodiseringar; Marknadsanomalier; Avvikelseavkastning; Externredovisning;

  Sammanfattning : Enligt den effektiva marknadshypotesen prissätter marknader tillgångar rationellt utifrån all tillgänglig information. En viktig datapunkt för företagsvärdering är det redovisade resultatet. Resultatet kan manipuleras genom diskretionära beslut som påverkar hur resultatet periodiseras. LÄS MER

 4. 4. Does a portfolio of growth stocks outperform a portfolio of value stocks? : Evidence from Sweden and Norway

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lina Andersson; Daniella Holmgren; [2022]
  Nyckelord :Growth stocks; Value stocks; P E ratio; Sharpe ratio; Jensen’s alpha; behavioural finance; efficient market hypothesis; financial crises;

  Sammanfattning : A high return is a driving factor for most investors. The ways to reach success are many and different investment strategies on how to earn high returns have been discussed for decades. LÄS MER

 5. 5. Värde- eller tillväxtaktier? : En kvantitativ studie om portföljvalen för en investerare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Helga Ok; Michael Francis; [2022]
  Nyckelord :Investment; Portfolio; Investor; Value stocks; Growth stocks; Investment strategy; Returns; investering; portfölj; investerare; värdeaktier; tillväxtaktier; investeringsstrategi; avkastning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera vilken investeringsstrategi värde- eller tillväxtaktier baserade på P/B-, och P/E-talet, genererar en högre riskjusterad avkastning på den svenska börsmarknaden mellan åren 2010–2020. Teori: Denna studie grundar sig i, Den effektiva marknadshypotesen, CAPM, P/B-talet (price-to-book value), P/E-talet (price/earnings), Sharpekvot och Oparat T-test. LÄS MER