Sökning: "risk-characterisation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet risk-characterisation.

  1. 1. Jämförelse av platsspecifika föroreningsrisker i samband med muddringsaktiviteter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

    Författare :Malin Denninger; [2009]
    Nyckelord :risk-comparison; risk-characterisation; environmental risk assessment ERA ; risk evaluation; risk management; contaminated sediment; dredging; riskjämförelser; riskkaraktärisering; miljöriskanalys; miljöriskbedömning; riskvärdering; förorenade sediment; muddermassor;

    Sammanfattning : Stora volymer förorenade sediment kommer att behöva tas om hand under de kommande åren då bottensediment i svenska farleder, hamn- och kustområden under lång tid har konta–minerats av både tungmetaller och organiska föroreningar. I examensarbetet studeras fyra möjligheter för hantering av förorenade muddermassor. LÄS MER